ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谊-, *谊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谊, yì, ㄧˋ] friendship; appropriate, suitable
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  宜 [, ㄧˊ]
Etymology: [ideographic] Fitting 宜 speech 讠; 宜 also provides the pronunciation, Rank: 2136

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] friendship, #32,520 [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie, #16,532 [Add to Longdo]
[jiāo yì wǔ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨˇ, / ] social dance; ballroom dancing, #62,502 [Add to Longdo]
[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] association; communion; friendship, #84,561 [Add to Longdo]
[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, / ] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains [Add to Longdo]
[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew since a long time ago. Who's heard of a friendship between a guy and girl?[CN] 男女之间哪有纯友 Episode #1.4 (2004)
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.[CN] 这次会面将会巩固我们的元首 与Bacteria的独裁者之间的友. The Great Dictator (1940)
Well, let us celebrate our new friendship by a gallop over the moors.[CN] 让我们在荒野上的疾驰来庆祝我们的新友 Wuthering Heights (1939)
What does anything mean, but finding her?[CN] 这是朋友之吗? A Farewell to Arms (1932)
I always wanted to be like her, calm and kind and...[CN] 我对你的友变成更深切感情 Gone with the Wind (1939)
"Here's to our friendship --"[CN] 为我们的友 City Lights (1931)
He'd take it as real neighborly of us if we show him some of the bright spots.[CN] 他是我们的新邻居 我们应该尽地主之 The Awful Truth (1937)
Dangerous friendship.[CN] 危险的友 Seduction (1929)
Don't count too much on my friendship.[CN] 别太依赖我的友,力克 Casablanca (1942)
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.[CN] 新娘子会感激你伸出友的臂膀 克劳莱 Rebecca (1940)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.[CN] 这些发明呼唤人类的仁慈, 呼唤全世界的手足情, 让我们团结在一起. The Great Dictator (1940)
"and extend to her, as well as to your entire family... my fond greetings and affections.[CN] 福泽恩及至她和你的 整个家族 我真诚的问候和友 弗雷德里卡斯. The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top