ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

議論

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -議論-, *議論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议论[yì lùn, ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to comment; to talk about; to discuss; discussion, #8,532 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
議論[ぎろん, giron] (n) การอภิปราย การโต้แย้ง การถกเถียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
議論の末に[ぎろんのすえに, gironnosueni] (adv) after a heated discussion [Add to Longdo]
議論の余地[ぎろんのよち, gironnoyochi] (exp) room for argument [Add to Longdo]
議論を戦わす[ぎろんをたたかわす, gironwotatakawasu] (exp,v5s) to have a discussion [Add to Longdo]
議論百出[ぎろんひゃくしゅつ, gironhyakushutsu] (n) diverse arguments arising in great numbers [Add to Longdo]
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議論したが、我々は話がまとまらなかった。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
It is useless even if I discuss with you.あなたと議論しても無駄だ。
I will discuss the question with you in detail.あなたと詳しくその問題について議論しましょう。
Your argument came across well.あなたの議論は良く相手に伝わった。
Your suggestion seems irrelevant to our discussion here.あなたの提案はここの議論とは無関係のように思われます。
Your remark is irrelevant to our argument.あなたの発言は私たちの議論には的外れである。
It is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.インプット理論について詳しく議論することはこの論文の範囲を超えている。
The impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.エメット理論が物理学に与えたインパクトについては広く議論されているが、この論文では扱わない。
After we had tea, we began the discussion.お茶を飲んでから議論を始めた。
To borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.カール・ポッパーの議論を借用するなら、仮説は実地に試みられて始めて価値を持つのである。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top