ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

議会

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -議会-, *議会*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
議会[ぎかい, gikai] (n) รัฐสภา

Japanese-English: EDICT Dictionary
議会[ぎかい, gikai] (n) Diet; congress; parliament; (P) [Add to Longdo]
議会下院[ぎかいかいん, gikaikain] (n) (See 議会上院) lower house (parliament, congress, diet) [Add to Longdo]
議会主義[ぎかいしゅぎ, gikaishugi] (n) parliamentarism [Add to Longdo]
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate [Add to Longdo]
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy [Add to Longdo]
議会政治[ぎかいせいじ, gikaiseiji] (n) parliamentarism; parliamentary government [Add to Longdo]
議会選挙[ぎかいせんきょ, gikaisenkyo] (n) parliamentary election [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.ウェストハンプトン州住民によって、議会の構成員として選出されるのです。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を余儀なくさせられるかもしれない。
And our council is the local government for our area.そして、我々の議会こそ、我々が住む地域の地方行政機関なのです。
These smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.その小さな地方は州(カウンティ)と呼ばれており、それぞれの州に州議会があります。ウェストハンプトン州議会もそのひとつです。
It is necessary that the bill pass the Diet.その法案は議会を通過する必要がある。
The law has gone through Parliament.その法律は議会を通過した。
The environment was the focus of student council activities.環境問題が私たちの学生評議会活動の中心だった。
Do you know when the first parliament came into being?議会が最初に生まれたのはいつだか知っていますか。
Parliament has its beginnings in 14th England.議会は14世紀英国にその起源がある。
The argument ended in a fight.議会はさいごにけんかになった。
Parliament has been dissolved.議会は解散した。
The Congress went into recess.議会は休会になりました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
議会[ぎかい, gikai] Parlament [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top