ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謹-, *謹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]
谨慎[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]
谨记[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking, #157,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] (int) Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
[きんこく, kinkoku] (n,vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
[きんしょ, kinsho] (n,vs) respectfully written [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please accept my condolences on the death of your father.ご尊父のご逝去に対し、んで哀悼の意を表します。
Please accept our condolences on the death of your father.御尊父の死にんで哀悼の意を表します。
The listeners stood in an attentive attitude.聴衆は聴の姿勢で立っていた。
He kept his tongue under a bridle.彼は口をんでなにも語らなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつしむ, tsutsushimu] achten, hochachten [Add to Longdo]
んで[つつしんで, tsutsushinde] mit_Hochachtung, von_Herzen [Add to Longdo]
[きんてい, kintei] "Ergebenst_ueberreicht_vom_Verfasser" [Add to Longdo]
[きんしん, kinshin] gutes_Benehmen, Stubenarrest [Add to Longdo]
[きんちょう, kinchou] aufmerksam_zuhoeren [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] Ihr_sehr_ergebener... [Add to Longdo]
賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top