ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謙-, *謙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謙, qiān, ㄑㄧㄢ] humble, modest
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  兼 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦虚[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest, #11,366 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] modest, #16,265 [Add to Longdo]
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
谦让[qiān ràng, ㄑㄧㄢ ㄖㄤˋ, / ] to modestly decline, #28,813 [Add to Longdo]
谦卑[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, / ] humble, #31,508 [Add to Longdo]
谦和[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, / ] meekly, #32,671 [Add to Longdo]
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
自谦[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ, / ] modest; self-deprecating, #64,314 [Add to Longdo]
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, / ] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor, #149,443 [Add to Longdo]
囊谦[Náng qiān, ㄋㄤˊ ㄑㄧㄢ, / ] (N) Nangqian (place in Qinghai), #223,173 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんきょ, kenkyo] ความอ่อนน้อม, ความนอบน้อมถ่อมตน

Japanese-English: EDICT Dictionary
る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself [Add to Longdo]
[けんきょ, kenkyo] (adj-na,n) modesty; humility; (P) [Add to Longdo]
[けんじ, kenji] (n) modest word; humble language [Add to Longdo]
[けんしょう, kenshou] (n,vs) refer to modestly [Add to Longdo]
[けんじょう, kenjou] (adj-na,n) modesty; humility [Add to Longdo]
譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] (n) modest virtue [Add to Longdo]
譲語[けんじょうご, kenjougo] (n) {ling} humble language (e.g. itadaku) [Add to Longdo]
譲語I;譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]
譲語II;譲語2[けんじょうごに, kenjougoni] (n) (See 譲語I) humble language in which an action or object is not directed toward the listener (or a third party); humble language used as a courtesy [Add to Longdo]
遜(P);そん[けんそん, kenson] (adj-na,n,adj-no) humble; humility; modesty; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Chris is very attractive and wealthy, but not very modest.クリスはとても魅力的だし、お金も持っています。でも、少しばかり虚さが足りません。
The humble man is getting along with his neighbors.その虚な男は近所の人達とうまくやっている。
Learn humility.虚さを身につける。
A humble attitude.遜な態度。
Mr Ken Takakura just isn't used to his new job.高倉は新しい仕事になれてなかった。
I was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.私はそれに引き付けられて、それを採用し、ぶっきらぼうな反対や真正面からの議論を止め、遜な探究者、懐疑主義者を装った。
Natural humility.生まれながらの虚さ。
His nephew was brought up to be modest and considerate.彼の甥は虚で思いやりのある人になるように育てられた。
His modesty is worth respecting.彼の遜さは賞賛に値する。
The higher he rose in social rank, the more modest he became.彼は、社会的地位が上がるにつれて、ますます虚になった。
The older he grew, the more modest he became.彼は年をとるにつれて、一層虚になった。
She is modest about her achievement.彼女は自分の業績に虚である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If any sister has observed you in an external fault... which you have not proclaimed... it is her duty to proclaim you in charity... so that you may be aware of your errors and correct them.[CN] 才能體會真正的卑 誰的外在錯誤沒告明她就有責任 出自善意的揭發 好講各位了解到自身的錯誤并加以糾正 The Nun's Story (1959)
Real humility, on the other hand... passes unperceived between God and the soul.[CN] 但是,真正的卑只有 天主知道、自己知道 The Nun's Story (1959)
False modesty won't work here.[JA] うわべの虚さにだまされないわ。 The Circle (2017)
If not the most humble.[JA] 虚ではないのね Dragonstone (2017)
How do we know when we are humble?[CN] 我們怎么知道何種行為是卑? The Nun's Story (1959)
We will have exercises to develop charity, forbearance, and humility... and tests to destroy love of self.[CN] 我們將有發揮慈悲心 自引力與卑的訓練 以及摧毀自利心的各種考驗 The Nun's Story (1959)
What a modest, young man.[JA] なんと虚な青年だ Stalker's Prey (2017)
Remember that.[JA] 虚さは美徳だ CounterPunch (2017)
God gives grace to humble people.[JA] ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン 虚さは美徳だ CounterPunch (2017)
Beside Mr. Xiao has the virtue of being modest.[CN] 蕭先生還有遜之美德 Threshold of Spring (1963)
I tell my guys in a minute, I tell my champion, "Stay humble."[JA] 虚さが大切なんだよ CounterPunch (2017)
At least on the days I'm feeling humble as Drax.[JA] 私はドラックスのように 遜するんだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けん, ken] BESCHEIDENHEIT, DEMUT [Add to Longdo]
[けんきょ, kenkyo] bescheiden, demuetig [Add to Longdo]
[けんじょう, kenjou] bescheiden, anspruchslos [Add to Longdo]
譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] Tugend_der_Bescheidenheit [Add to Longdo]
[けんそん, kenson] Bescheidenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top