ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謀-, *謀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謀, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 9552

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, / ] to plan; seek; scheme, #5,533 [Add to Longdo]
阴谋[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
张艺谋[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director), #10,871 [Add to Longdo]
谋求[móu qiú, ㄇㄡˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to seek; to strive for, #10,885 [Add to Longdo]
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, / ] staff officer; give advice, #14,571 [Add to Longdo]
谋杀[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ, / ] murder; premeditated murder, #15,067 [Add to Longdo]
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, / ] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime), #16,654 [Add to Longdo]
谋划[móu huà, ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to scheme; to plot, #17,452 [Add to Longdo]
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff, #18,195 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はかる, hakaru] TH: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง  EN: to plan
[はかる, hakaru] TH: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง  EN: to deceive

Japanese-English: EDICT Dictionary
;籌[はかりごと, hakarigoto] (n) plan; strategy [Add to Longdo]
[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]
[ぼうぎ, bougi] (n,vs) plot; conspiracy; conference [Add to Longdo]
[ぼうけい, boukei] (n) conspiracy; plot [Add to Longdo]
[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]
[ぼうしん, boushin] (n) strategist; tactician; schemer [Add to Longdo]
大逆[ぼうたいぎゃく, boutaigyaku] (n) (arch) (See 八虐) plotting to damage the imperial palace or an imperial tomb [Add to Longdo]
[むへん;ぼうへん, muhen ; bouhen] (n) (arch) (sometimes むほん) (See 八虐) plotting to overthrow the government (by assassinating the emperor) [Add to Longdo]
反;[むほん;ぼうはん(謀叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n,vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 叛) treason [Add to Longdo]
反人[むほんにん, muhonnin] (n) rebel; traitor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権術策で、十分に武装すべきことを学んだ。
It is very imprudent to swim in the rapids.この急流で泳ぐのはとても無なことだ。
Jim drove too fast, which was reckless.ジムは猛スピードで運転したが、それは無だった。
There is a rumor that the radicals are plotting against the government.その過激派が政府打倒の陰を企てているという噂が立ってる。
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は陰のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
Without a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
No scam too outrageous.何物も無ではない。
Their plot to start a fire was discovered by the police.火事を起こすという彼らの陰は警察に発見された。
The police ascribed the automobile accident to reckless driving.警察は自動車事故を無運転によるものだと考えた。
I saw through their plot at once.私は彼らの陰をすぐに見抜いた。
We found out their plot before they took their actions.実行する前に彼らの陰を見破った。
The general participated in the plot with his men.将軍は部下とともにその陰に加わった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はかる, hakaru] -planen, ersinnen, betruegen [Add to Longdo]
[ぼうりゃく, bouryaku] -List, Kunstgriff, -Trick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top