ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -諾-, *諾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[諾, nuò, ㄋㄨㄛˋ] to promise; to approve, to assent to
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  若 (ruò ㄖㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent, #2,907 [Add to Longdo]
诺基亚[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]
诺言[nuò yán, ㄋㄨㄛˋ ㄧㄢˊ, / ] a promise, #13,512 [Add to Longdo]
雷诺[Léi nuò, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] Reynolds (name); Renault (French car company); Reno, Nevada, #14,044 [Add to Longdo]
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge, #16,517 [Add to Longdo]
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
斯诺克[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だく, daku] (int) (arch) yes; all right; OK; okay [Add to Longdo]
[だく, daku] (n) agreement; assent [Add to Longdo]
[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform [Add to Longdo]
する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to [Add to Longdo]
[のるうぇー;ノルウェー, noruue-; noruue-] (n) (uk) Norway [Add to Longdo]
;[だくだく, dakudaku] (adj-na,n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]
[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P) [Add to Longdo]
[だくやく, dakuyaku] (n) (obsc) consent to an application for a contract [Add to Longdo]
約者[だくやくしゃ, dakuyakusha] (n) (See 要約者) promisor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Johnny proposed to Alice and she accepted.ジョニーはアリスに結婚を申し込み、彼女は承した。
After I sign these release papers, you'll be on your way.私がこの退院承書にサインしたら、もう帰ってもいいですか。
My silence is not to be read as consent.私の沈黙を承の意味に読みとられては困る。
I cannot approve the project.私はその計画を承することができません。
I consented to go.私は行くことを承した。
I agreed to help him in his work.私は彼の仕事を手伝うことを承した。
I will accept his request.私は彼の要求を承するだろう。
I interpreted their silence as consent.私は彼らの沈黙を承の意にとった。
I accepted her invitation.私は彼女の招待を受した。
You had best agree.するのが一番だ。
Silence gives consent.沈黙は承の印。
Silence often implies consent.沈黙は承を意味する事が多い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, with your permission.[JA] 承さえしてくださるなら The Zookeeper's Wife (2017)
I've made friends with her ballet master, Pimenov.[CN] 我和她的芭蕾導師, 皮門夫, 也交上了朋友. Grand Hotel (1932)
You signed the admission form. I have it right here.[JA] あなたは承書に署名してます ここにありますよ A Cure for Wellness (2016)
Mr. Pimenov?[CN] 皮門夫先生? Grand Hotel (1932)
Pimenov?[CN] 皮門夫? Grand Hotel (1932)
Vern?[CN] 佛 Limitless (2011)
The AAU already accepted the invitation to compete.[JA] AAU(アマ陸上連盟)は既に 競技への招請を受した Race (2016)
I would rather wait for Justice Zinnowitz... before I commit myself, please.[CN] 在我表態前... 我得等茲威特茲律師. Grand Hotel (1932)
Would you be okay with that?[JA] 承してくれるか? The Neon Demon (2016)
He doesn't need our permission, Punia.[JA] 彼は私たちの許を受ける 必要がない人だ The Zookeeper's Wife (2017)
Good night, Pimenov.[CN] 晚安, 皮門夫. Grand Hotel (1932)
I took the job because we had a common interest.[JA] ...私は受しました 共通の関心事があったからです The Mummy (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だく, daku] ZUSTIMMEN, EINWILLIGEN [Add to Longdo]
[だくひ, dakuhi] Ja_oder_Nein, Zu-oder_Absage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top