ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -諸-, *諸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[諸, zhū, ㄓㄨ] all, many, various; surname
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6696

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, / ] surname Zhu; all; many; various, #3,709 [Add to Longdo]
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]
诸如[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, / ] (various things) such as; such as (the following), #7,388 [Add to Longdo]
诸葛亮[Zhū gě Liàng, ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] Zhuge Liang (181-234), military leader and Prime Minister of Shu Han 蜀漢|蜀汉 during the Three Kingdoms period; the main hero of the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, where he is portrayed as a sage and military genius, #13,603 [Add to Longdo]
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord, #17,204 [Add to Longdo]
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ, / ] present to; put into effect, #21,842 [Add to Longdo]
诸葛[Zhū gě, ㄓㄨ ㄍㄜˇ, / ] two-character surname Zhuge, #26,665 [Add to Longdo]
诸如此类[zhū rú cǐ lèi, ㄓㄨ ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄌㄟˋ, / ] (idiom) so on and so on; etc, #29,120 [Add to Longdo]
诸暨[Zhū jì, ㄓㄨ ㄐㄧˋ, / ] Zhuji city in Zhejiang, #40,510 [Add to Longdo]
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ, / ] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen!, #42,796 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょ, sho] (pref) various; many; several; (P) [Add to Longdo]
々;[もろもろ, moromoro] (n) all kinds of; various [Add to Longdo]
[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]
[しょあく, shoaku] (n) every (kind of) evil or crime [Add to Longdo]
[しょか, shoka] (n) various families; various schools of thought [Add to Longdo]
外国[しょがいこく, shogaikoku] (n) foreign countries [Add to Longdo]
[しょがく, shogaku] (n) various studies [Add to Longdo]
掛かり[しょがかり, shogakari] (n) expenses [Add to Longdo]
器械[しょきかい, shokikai] (n) various appliances [Add to Longdo]
[もろとも, morotomo] (n-adv,n-t) (all) together [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア国連合を表します。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC国はこの会談に非常に大きな利害関係をもっています。
The EC countries are working out a new security pact.EC国は新たな安全保障条約を検討中です。
The imports from Asian countries have expanded recently.アジア国からの輸入品は近年増大している。
The ASEAN nations have come a long way.アセアン国は着実に努力してきました。
That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.あの国は近隣国との外交関係を絶った。
My fellow Americans : ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.アメリカ合衆国の同胞君、国家が君のために何をしてくれるかを求めず、君が国家のために何をできるかを求めよう。
This does not mean that they have nothing in common with other peoples.このことは彼等が他の国民と何も共通点がないことを意味するものではない。
The duty must be discharged by everyone of you.この義務は君のすべてに果たしてもらわねばならぬ。
This decision is not binding on all of you.この決定は君全部を拘束するものではない。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
This is what they have in common with other peoples.これは彼らが他の国民と共通してもっているものである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょ, sho] ALLE, VERSCHIEDENE [Add to Longdo]
[しょじ, shoji] verschiedene_Sachen, verschiedene_Angelegenheiten [Add to Longdo]
[しょこう, shokou] die_Fuersten [Add to Longdo]
[しょくん, shokun] Meine_Damen_und_Herren! [Add to Longdo]
[しょこく, shokoku] alle_Laender, verschiedene_Laender [Add to Longdo]
[しょとう, shotou] Inseln [Add to Longdo]
[しょせつ, shosetsu] verschiedene_Meinungen, verschiedene_Theorien [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top