ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -語-, *語*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[語, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 6239

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech, #1,563 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] to tell to, #1,563 [Add to Longdo]
语言[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
英语[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
汉语[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
言语[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
语音[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かたる, kataru] (vt) พูด, แจ้ง, See also: 話す
[かたる, kataru] (vt) พากษ์ (ในภาพยนต์), Syn. 話す

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごび, gobi] (n) ท้ายเสียง (เสียงลงท้าย)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
り合う[かたりあう, katariau] TH: พูดคุยกัน  EN: to talk together
[かたる, kataru] TH: เล่า  EN: to talk
[かたる, kataru] TH: บอก  EN: to tell

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ご, go] (n,n-suf) (1) language; (2) word; (P) [Add to Longdo]
の意味[ごのいみ, gonoimi] (n) meaning of a word [Add to Longdo]
らい[かたらい, katarai] (n) talk; troth; chat; lovers vow [Add to Longdo]
らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
らうに友無く;らうに友なく[かたらうにともなく, kataraunitomonaku] (exp) with no friend to talk to [Add to Longdo]
らしめる[かたらしめる, katarashimeru] (v1) to finish telling [Add to Longdo]
り(P);[かたり, katari] (n) talking; (P) [Add to Longdo]
りかける;り掛ける[かたりかける, katarikakeru] (v1) to make a speech; to address [Add to Longdo]
り句[かたりく, katariku] (n) (1) story; tale; (2) (See 平曲) unaccompanied part of the Heike Monogatari chanting [Add to Longdo]
り継ぐ;りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g,vt) to transmit; to hand down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the English for "buta"?「ブタ」を表す英は何ですか。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英を教えていますか」「山田先生です」
What do you call "yuri" in English?「ユリ」を英で何といいますか。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
What's the word for kaisha in English?「会社」を英で何といいますか。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異義である。
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の英の宿題を手伝ってくれませんか」「いいですとも」
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は法律用である。
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な用である。
One billion people speak English.10億人の人たちが英を話しています。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英を習得することは不可能だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ご, go] word, COBOL word [Add to Longdo]
構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]
[ごちょう, gochou] word size, word length [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ご, go] -Wort [Add to Longdo]
[ご, go] Wort [Add to Longdo]
らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
り手[かたりて, katarite] Erzaehler, Sprecher [Add to Longdo]
[かたる, kataru] sprechen, erzaehlen [Add to Longdo]
[ごく, goku] Wort, Ausdruck [Add to Longdo]
[ごがく, gogaku] Sprachwissenschaft, Fremdsprache [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] Wortstamm [Add to Longdo]
[ごじゅん, gojun] Wortfolge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top