ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -認-, *認*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[認, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  忍 [rěn, ㄖㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5792

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] to recognize; to know; to admit, #4,344 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
承认[chéng rèn, ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to admit; to concede; to recognize; recognition (diplomatic, artistic etc); to acknowledge, #1,783 [Add to Longdo]
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]
认定[rèn dìng, ㄖㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to maintain (that sth is true); to determine (a fact); determination (of an amount); of the firm opinion; to believe firmly; to set one's mind on; to identify with, #3,360 [Add to Longdo]
认证[rèn zhèng, ㄖㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to authenticate; to approve, #3,823 [Add to Longdo]
认可[rèn kě, ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ, / ] to approve; approval; acknowledgment; OK, #3,942 [Add to Longdo]
否认[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, / ] to declare to be untrue; to deny, #4,295 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ
識する、心に刻む[にんしき, ninshiki suru , kokoro ni kizamu] ตระหนัก
[にんしき, ninshiki] ตระหนัก
[にんしょう, ninshou] (n, vt) การรับรอง
める[みとめる, mitomeru] ยอมรับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みとめ, mitome] (n) approval; final seal (of approval); acceptance; (P) [Add to Longdo]
める[みとめる, mitomeru] (v1,vt) (uk) to write up [Add to Longdo]
める[みとめる, mitomeru] (v1,vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) [Add to Longdo]
め印[みとめいん, mitomein] (n) unregistered (informal) seal; a signet (ring); (P) [Add to Longdo]
め合う[みとめあう, mitomeau] (v5u) to mutually recognize; to agree; to accept [Add to Longdo]
め難い[みとめがたい, mitomegatai] (adj-i) unapprovable [Add to Longdo]
[みとめいん, mitomein] (n) unofficial and unregistered personal seal [Add to Longdo]
印付き指輪[みとめいんつきゆびわ, mitomeintsukiyubiwa] (n) signet ring; seal ring [Add to Longdo]
[にんか, ninka] (n,vs) approval; license; licence; permission; (P) [Add to Longdo]
可証[にんかしょう, ninkashou] (n) license; licence; certificate; charter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確飛行物体のことだと思う」
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の理論も一般的にめられるということはなかったでしょう。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下記のご確させて下さい。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の予約を確したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を再確して下さい。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確飛行物体を表す。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写真で異状がめられます。
Even given what you say, I still think you are to blame.あなたのおっしゃることはめるにしても、私はやはりあなたが悪いと思います。
I approve of your plan.あなたのプランを承します。
I can not but admit the truth of your remarks.あなたの言うことが正しいとめざるを得ません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[にんしょう, ninshou] authentication [Add to Longdo]
証トークン[にんしょうトークン, ninshou to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
証交換[にんしょうこうかん, ninshoukoukan] authentication exchange [Add to Longdo]
証情報[にんしょうじょうほう, ninshoujouhou] authentication information [Add to Longdo]
[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]
[にんか, ninka] Genehmigung [Add to Longdo]
[にんてい, nintei] Genehmigung, Anerkennung [Add to Longdo]
[にんしき, ninshiki] Erkenntnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top