ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誌-, *誌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誌, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  志 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,823

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂志[zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ, / ] magazine, #2,042 [Add to Longdo]
标志[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark, #2,182 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sign; mark; to record; write a footnote, #3,730 [Add to Longdo]
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, / ] journal; log (computing), #13,614 [Add to Longdo]
墓志铭[mù zhì míng, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] epitaph, #40,165 [Add to Longdo]
得志[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, / ] to accomplish one's ambition; a dream come true; to enjoy success, #43,001 [Add to Longdo]
矢志[shǐ zhì, ㄕˇ ㄓˋ, / ] to take an oath to do sth; to pledge; to vow, #62,210 [Add to Longdo]
碑志[bēi zhì, ㄅㄟ ㄓˋ, / ] historical record inscribed on tablet, #171,597 [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n-suf,ctr) (abbr) (See 雑) magazine; (P) [Add to Longdo]
[しじょう, shijou] (n) in a magazine; (P) [Add to Longdo]
[しだい, shidai] (n) magazine's price [Add to Longdo]
等で[しとうで, shitoude] (suf) in magazines like ... [Add to Longdo]
[しめん, shimen] (n) page of a magazine; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The magazine which you lent me is very interesting.あなたが私に貸してくれた雑はとてもおもしろい。
Do you subscribe to any magazines?あなたは何か雑を購読していますか。
Do you subscribe to any monthly magazine?あなたは月刊雑を何か取っていますか。
That company puts out a magazine, doesn't it?あの会社は雑を発行するんですよね。
I found nothing interesting in that magazine.あの雑には何もおもしろいところがなかった。
Are you done with that magazine?あの雑はもうすみましたか。
That store sells newspaper and magazine.あの店では新聞と雑を売っている。
Here is a new magazine for you to read.ここにあなたがお読みになる新しい雑があります。
Here are one weekly magazines.ここに週刊が1冊あります。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑に載ったんだよ。頑張って出し続けた甲斐があったよ。
According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.この雑によれば、私の大好きな女優が春にジャズミュージシャンと結婚する予定らしい。
According to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.この雑によれば、日本の経済状態は年々悪化してきている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then I've also been in "Playboy" magazine, so also "Playboy" DJ.[JA] プレイボーイにも 載ったから プレイボーイDJとも After Porn Ends 2 (2017)
Are you going to read the magazine or talk to me?[CN] 你要看雜或跟我說話? Lolita (1962)
The man who the weeklies praised versus the man who she spent her last night with.[JA] 「週刊が報じた男 VS 最後の夜を共にした男」 Disbanded (2017)
Magazine.[CN] 雜 Threshold of Spring (1963)
He wrote down in the hospital registration book that he was a reporter, but he had only written infrequent little articles in the Gardener's Magazine.[CN] 他在醫院的登記薄上寫自己是記者 但他只為園藝雜 寫過一些小短文而已 Pearls of the Deep (1965)
GQ.[CN] GQ雜 Steve Jobs (2015)
And then I ended up doing a photo shoot with High Society and Cherry Magazine in Jamaica.[JA] 雑の写真撮影会に出て ジャマイカだったわ After Porn Ends 2 (2017)
Maybe I just feel inferior to Aicho.[CN] 也許是好久沒有 做雜工作的原因 Eros + Massacre (1969)
They're trade publications.[JA] 業界だよ Sexy Rollercoasters (2017)
Not much of an epitaph, is it?[CN] 不是什麼了不起的墓銘,是嗎? Not much of an epitaph, is it ? Mackenna's Gold (1969)
It's the mark of a generous soul and a chivalrous heart.[CN] 那是仁慈靈魂、英勇心靈的標 Les Visiteurs du Soir (1942)
- Ha, no. You'd be hard pushed to knock one out over one of our magazines.[JA] うちの雑で マスターベーションは無理だ Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] AUFSCHREIBEN, REGISTRIEREN, ZEITSCHRIFT [Add to Longdo]
[しじょう, shijou] in_einer_Zeitschrift [Add to Longdo]
[しめん, shimen] Seite_einer_Zeitschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top