ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誉-, *誉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誉, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Word 言 of one's success 兴, Rank: 1676

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] reputation, #13,814 [Add to Longdo]
[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]
[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame, #11,007 [Add to Longdo]
[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth, #14,230 [Add to Longdo]
[zàn yù, ㄗㄢˋ ㄩˋ, / ] to praise; recognition, #17,948 [Add to Longdo]
[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation, #23,191 [Add to Longdo]
[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation, #36,558 [Add to Longdo]
军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほまれ, homare] (n) honour; honor; (P) [Add to Longdo]
[よぼう, yobou] (n) honor; honour [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の名にかかわる。 [M]
For all his wealth and fame, he is unhappy.あれほど金と名があるのに、彼は幸せでない。
Winning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.グランプリに勝つことは有名なレーサーにとっては名であった。
The problem affects the honor of our school.これは我が校の名にかかわる問題だ。
Silvia had a stern father who never praised her.シルビアはめてくれる事のない厳格な父親を持っていた。
Making such a large sale is a feather in the salesman's cap.そのように売り上げが大きいとは、セールスマンにとって名である。
The actress proceeded against the magazine for libel.その女優は雑誌を名き損で訴えた。
The boy is a credit to our school.その少年は我が校の名だ。
There was no one that did not admire the boy.その少年をめない人はひとりもいなかった。
A good student like Tom brings honor to our class.トムのようなよい生徒はわがクラスの名だ。
Why do American parents praise their children?なぜアメリカ人の両親は自分の子供をめるのか。
Everyone admires the pictures painted by him.みんなが彼の描く絵をめているね。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほまれ, homare] Ruhm, Ehre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top