ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -詩-, *詩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[詩, shī, ] poetry; poem, verse, ode
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 7619

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, ㄕ, / ] poem; poetry; verse; abbr. for 經|诗经, #2,432 [Add to Longdo]
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, / ] bard; poet, #6,723 [Add to Longdo]
诗歌[shī gē, ㄕ ㄍㄜ, / ] poem, #7,956 [Add to Longdo]
诗词[shī cí, ㄕ ㄘˊ, / ] verse, #15,385 [Add to Longdo]
诗意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, / ] poetic, #17,498 [Add to Longdo]
史诗[shǐ shī, ㄕˇ ㄕ, / ] an epic; poetic saga, #20,319 [Add to Longdo]
诗句[shī jù, ㄕ ㄐㄩˋ, / ] verse, #21,541 [Add to Longdo]
唐诗[Táng shī, ㄊㄤˊ ㄕ, / ] Tang poetry; a Tang poem, #26,448 [Add to Longdo]
诗经[shī jīng, ㄕ ㄐㄧㄥ, / ] Shi Jing (Book of Songs, early collection of Chinese poems), #27,757 [Add to Longdo]
诗篇[shī piān, ㄕ ㄆㄧㄢ, / ] a poem; a composition in verse; fig. epic (compared with historical epic); the biblical Book of Psalms, #28,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) poem; verse of poetry; (P) [Add to Longdo]
を作る[しをつくる, shiwotsukuru] (exp,v5r) to compose a poem [Add to Longdo]
[しか, shika] (n,vs) poetization [Add to Longdo]
[しか, shika] (n) poet [Add to Longdo]
[しいか(P);しか(P), shiika (P); shika (P)] (n,adj-no) Japanese (and Chinese) poetry; (P) [Add to Longdo]
歌管弦[しいかかんげん, shiikakangen] (n) Chinese and Japanese poetry and instrumental music; poetry and music; literature and music [Add to Longdo]
[しかい, shikai] (n) poetry meeting [Add to Longdo]
[しがく, shigaku] (n) study of poetry; poetics [Add to Longdo]
[しかん, shikan] (n) collection of poems [Add to Longdo]
[しがん, shigan] (n) poetic appreciation; poetic taste [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
D.H. Lawrence is a novelist and poet.D.H.ロレンスは小説家でもあり人でもある。
He is a poet or something.あいつは人かなにかだ。
Can you make sense of this poem?あなたはこのがわかりますか。
He cannot be a poet.あの人が人であるはずがない。
It's easy for that man to compose a good poem.あの人にとってよいを作るのは簡単だ。
It was said that a great poet had resided here.ある偉大な人がここに住んでいたと言われていた。
That is the poet I met in Paris.あれがパリで会った人です。
I call that some poem.あれは大しただ。
Ann likes to write poems.アンはを書くのが好きだ。
Who is the greatest poet in England?イギリスで一番優れた人は誰ですか。
England is proud of her poets.イギリス人は自国の人を誇りにしている。
Some poems were also written by him.いくつかのも彼によって書かれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] DICHTUNG, GEDICHT [Add to Longdo]
[しじん, shijin] Dichter [Add to Longdo]
[しぎん, shigin] Rezitation_chinesischer_Gedichte [Add to Longdo]
[しじょう, shijou] poetisches_Gemuet [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] Gedichtauswahl [Add to Longdo]
[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
[ししゅう, shishuu] Gedichtsammlung, Anthologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top