ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -詞-, *詞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[詞, cí, ㄘˊ] phrase, expression; words, speech
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  司 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] words,  Rank: 6,915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction, #2,216 [Add to Longdo]
歌词[gē cí, ㄍㄜ ㄘˊ, / ] song lyric; lyrics, #6,935 [Add to Longdo]
关键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes), #9,757 [Add to Longdo]
台词[tái cí, ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] an actor's lines; script, #9,801 [Add to Longdo]
台词[tái cí, ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] an actor's lines; script, #9,801 [Add to Longdo]
单词[dān cí, ㄉㄢ ㄘˊ, / ] word, #10,840 [Add to Longdo]
名词[míng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] noun, #10,929 [Add to Longdo]
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, / ] words; expressions; terms, #11,123 [Add to Longdo]
动词[dòng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] verb, #13,355 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (1) words; writing; lyrics; (2) (See 填) ci (form of Chinese poetry); (3) (See 辞・3) independent word [Add to Longdo]
華集[しかしゅう, shikashuu] (n) anthology (of poems); florilegium [Add to Longdo]
宗;詩宗[しそう, shisou] (n) master poet [Add to Longdo]
書き;言葉書き;[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] (n) poetry and prose [Add to Longdo]
[しふ, shifu] (n) Chinese poetry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Ah' is an interjection.「ああ」は感嘆だ。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名や、「赤」「緑」「黄色」のような色の名も覚えたように見えた。
You can omit the preposition in this phrase.この句では前置を省略できる。
During these years he wrote immortal poem.この数年間に彼は不朽の名を書いた。
Can you conjugate this verb?この動の変化を言えますか。
Cue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.テレビでは俳優が台を思い出せるようにキューカードが主に使われる。
In English the verb precedes the object.英語では動が目的語の前に来る。
Some English adverbs function as adjectives.英語の副の中には形容の役目をするものがある。
In English, a sentence structure is usually Subject Verb Object/Complement.英語の文構造は大抵、主語、動、目的語/補語だ。
I can sing this song without the text.私はこの歌を歌無しで歌える。
I cannot recall the words of the song.私はその歌の歌を思い出すことができない。
He concentrated on his study of prepositions.彼は前置の勉強に専念した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are lyrics, i promise.[JA] ちゃんと歌がある Feed (2017)
The honor was mine.[JA] それはこっちの台 Beauty and the Beast (2017)
You're quoting yourself from The Strand Magazine.[JA] - 「ストランド・マガジン」に書いた台 The Abominable Bride (2016)
You can improvise a little, but most of what you say was designed upstairs, same as the rest of you.[JA] 少しなら即興でも話せるが 台はほぼ 「上」で考案されている 君の体と同じように The Adversary (2016)
My mom used to sing this song to me when I couldn't sleep so I wouldn't overthink things, but I don't remember the words.[JA] ママがよく歌ってくれた歌なんだ 俺が眠れないときとか いつも何か考え過ぎてるせいか 歌とか覚えてないんだよね Swiss Army Man (2016)
Nurse Holloway threatened me with legal action... when I used the words 'criminal negligence."[CN] 「霍洛韋威脅我說要告我」 「特別是我用了'過失犯罪這'」 The Uninvited (1944)
The trouble is it's hard for a woman to find an excuse to go into a café.[CN] 288)}對一個女人來說,難的是找一個來咖啡館的托 Moderato cantabile (1960)
A lonely craftsman putting one word after another.[CN] 是一個孤獨的藝術家 將一個個單堆砌起來的產物 La Notte (1961)
But my thing was, what if I don't get my lines right?[JA] 台間違えたらどうしよう? After Porn Ends 2 (2017)
Where did you learn that word?[CN] -你們在哪學到這個? La Poison (1951)
Yes.[CN] -別用這個 -好的 La Poison (1951)
Dispensary? - Yes, sir?[CN] 「瘋子」是你想到給他的最好的形容 Riot in Cell Block 11 (1954)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] WORTE, WOERTER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top