ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -訴-, *訴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[訴, sù, ㄙㄨˋ] to accuse, to sue; to inform; to narrate
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  斥 [chì, ㄔˋ]
Etymology: [ideographic] Words 言 of blame 斥; 斥 also provides the pronunciation, Rank: 7511

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, / ] complain; sue; tell, #7,079 [Add to Longdo]
告诉[gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙, / ] to tell; to inform; to let know, #436 [Add to Longdo]
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] lawsuit, #3,825 [Add to Longdo]
起诉[qǐ sù, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ, / ] to sue; to bring a lawsuit against, #4,946 [Add to Longdo]
上诉[shàng sù, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] appeal (a judicial case), #7,682 [Add to Longdo]
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] tell (to another person), #11,643 [Add to Longdo]
申诉[shēn sù, ㄕㄣ ㄙㄨˋ, / ] to appeal (to sb), #11,647 [Add to Longdo]
倾诉[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
公诉[gōng sù, ㄍㄨㄥ ㄙㄨˋ, / ] public charges (legal), #12,219 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[うったえる, uttaeru] TH: ฟ้องร้อง  EN: to sue (a person)
える[うったえる, uttaeru] TH: เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ)  EN: to appeal to
[そしょう, soshou] TH: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล  EN: litigation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P) [Add to Longdo]
える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性にえる) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力にえる) to resort to (e.g. arms, violence); (P) [Add to Longdo]
え出る[うったえでる, uttaederu] (v1) to lodge a complaint [Add to Longdo]
[そいん, soin] (n) charge; count [Add to Longdo]
[そがん, sogan] (n,vs) petition; appeal [Add to Longdo]
願人[そがんにん, sogannin] (n) petitioner [Add to Longdo]
[そきゅう, sokyuu] (n,vs) appeal; solicitation [Add to Longdo]
求効果[そきゅうこうか, sokyuukouka] (n) customer appeal; the power to appeal to customers [Add to Longdo]
[そけん, soken] (n) right to take (legal) action [Add to Longdo]
[そしょう, soshou] (n,vs,adj-no) litigation; lawsuit; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must never resort to violence.あなたは決して暴力にえてはならない。
I will sue you.お前を告するぞ。 [M]
Cambodia appealed to the United Nations for help.カンボジアは国連に援助をえた。
This nude poster appeals visually to the young.このヌードのポスターには若者の視覚にえるものがある。
It is unlikely that this indictment will lead to his deportation.この告を彼の国外退去につながることはおそらくないであろう。
I do not want to reject this claim.このえを退けたくはない。
It's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.スポーツが人々にえるのは、その健康的側面によるだけでなく、チーム競技が養う協調精神、それに競争的側面そのものにもよるのである。
Mr Smith is accused of breach of contract.スミス氏は契約違反で告されている。
Mr Smith sued them for damages.スミス氏は損害賠償を請求して彼らを告した。
The music doesn't appeal to us any longer.その音楽はもはや我々の心にえない。
The patient is always complaining of a headache.その患者はいつも頭が痛いとえている。
The country appealed to the United Nations for help.その国は国連に援助してくれるようえた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[うったえる, uttaeru] anklagen, verklagen, sich_beklagen, sich_wenden_an [Add to Longdo]
[そしょう, soshou] Prozess, -Klage [Add to Longdo]
訟費用[そしょうひよう, soshouhiyou] Prozesskosten, Gerichtskosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top