ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -訪-, *訪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[訪, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 7848

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / ] inquire; seek; visit, #3,146 [Add to Longdo]
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
走访[zǒu fǎng, ㄗㄡˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to visit; to travel to, #7,067 [Add to Longdo]
专访[zhuān fǎng, ㄓㄨㄢ ㄈㄤˇ, 访 / ] exclusive interview, #8,390 [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit, #9,899 [Add to Longdo]
拜访[bài fǎng, ㄅㄞˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit; call on, #10,071 [Add to Longdo]
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country, #15,997 [Add to Longdo]
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] seek by inquiry or search; search; call on; visit, #19,506 [Add to Longdo]
回访[huí fǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] (pay a) return visit, #20,772 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうもん, houmon] (vt) เดินทางไปเยือน
[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ
[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[おとずれる, otozureru] TH: เยี่ยม  EN: to visit
ねる[たずねる, tazuneru] TH: เยี่ยม  EN: to visit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とぶらい, toburai] (n) (arch) visit; visiting [Add to Longdo]
[おとなう, otonau] (v5u,vi) (1) (uk) to visit; (2) (arch) (original meaning) to make a noise [Add to Longdo]
ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) to visit; (P) [Add to Longdo]
[おとずれ, otozure] (n) (1) visit; call; (2) arrival (e.g. of spring); advent; coming; appearance; (3) news; tidings; word; (P) [Add to Longdo]
れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]
[ほうおう, houou] (n,vs) visit to Europe; (P) [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n) visit to Korea [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] (n) visitor; guest [Add to Longdo]
[ほうちゅう, houchuu] (n,vs) visit to China; (P) [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] (n,vs) visit to Japan; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two weeks ago I visited Disneyland for the first time.2週間前に初めてディズニーランドをれた。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家をねたが、彼は留守だった。
No less than fifty thousand people visited there.5万人もの人々がそこをれた。
I picked a most unfortunate time to visit him.あいにくの時にねてしまった。
I'll call on you at your office tomorrow.あす事務所にあなたをおねしましょう。
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ問の際には、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
You will find a hearty welcome here whenever you call.あなたがいつねてもここでは心から歓迎されるでしょう。
Either you or I should visit her.あなたか私のどちらかが彼女を問するべきだ。
There was the woman who was visited while you are sleeping.あなたが寝ている間に問された女性がいました。
Please visit as soon as you get into town.あなたが町に来たらすぐにねてください。
I am looking forward to visiting your school.あなたの学校を問するのを楽しみにしています。
Your visit has cheered him.あなたの問で彼は元気になりました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ねる[たずねる, tazuneru] besuchen [Add to Longdo]
れる[おとずれる, otozureru] besuchen [Add to Longdo]
[ほうもん, houmon] Besuch [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] Besucher, -Gast [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] Besuch_in_Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top