ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -討-, *討*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[討, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To ask 言 for something 寸, Rank: 6547

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry, #5,210 [Add to Longdo]
讨论[tǎo lùn, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss; to talk over, #1,085 [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe, #3,095 [Add to Longdo]
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
检讨[jiǎn tǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄠˇ, / ] self-criticism, #10,481 [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion, #10,937 [Add to Longdo]
讨好[tǎo hǎo, ㄊㄠˇ ㄏㄠˇ, / ] to get the desired outcome; to win favor by fawning on sb; to curry favor with; a fruitful outcome to reward one's labor, #12,914 [Add to Longdo]
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, / ] discuss; deliberate, #13,288 [Add to Longdo]
乞讨[qǐ tǎo, ㄑㄧˇ ㄊㄠˇ, / ] beg; go begging, #15,162 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ち果す;ち果たす;打ち果す;打ち果たす[うちはたす, uchihatasu] (v5s,vt) to slay; to kill [Add to Longdo]
ち死に;[うちじに, uchijini] (n,vs) (sens) die in battle; die in action [Add to Longdo]
ち取る;取る;打ち取る;打取る[うちとる, uchitoru] (v5r,vt) (1) to arrest; to take prisoner; (2) to kill; (3) to get someone out (in baseball) [Add to Longdo]
ち入り[うちいり, uchiiri] (n) raid [Add to Longdo]
ち入る[うちいる, uchiiru] (v5r,vi) to break into (a house to kill the master); to raid [Add to Longdo]
ち滅ぼす[うちほろぼす, uchihorobosu] (v5s,vt) to destroy [Add to Longdo]
っ手[うって, utte] (n) pursue and attack (a criminal) [Add to Longdo]
[とうぎ, tougi] (n,vs) debate; discussion; (P) [Add to Longdo]
議倫理学[とうぎりんりがく, tougirinrigaku] (n) discourse ethics [Add to Longdo]
[とうきゅう, toukyuu] (n,vs) investigation; study; research [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな安全保障条約を検中です。
Some companies are still debating whether to get Internet access.いまだにインターネットの導入を検している会社がある。
We can consider the problem from several standpoints.いろいろな観点からその問題を検できる。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について再検する必要があることを指摘しなければならない。
Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'エメット理論を検する前に、「内部シンメトリー」という概念を明確にしておかなければならない。
A problem suitable for class discussion.クラス論にふさわしい問題。
The debate has been interesting, confusing, and sometimes horrifying.ここでの論はおもしろいものでしたし、困惑させるもの、ときにはぞっとする内容のものもありました。
We ended this discussion.この論を終わりにした。
He remained dumb during this discussion.この論中彼は何も言わずに黙っていた。
This problem can not be discussed here for lack of time.この問題は時間がないためにこの場では論できない。
This problem is worth discussing.この問題は議する価値がある。
There is no use discussing the matter further.これ以上その問題を論してもむだだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate them.[CN] 厭它們. Grand Hotel (1932)
He's annoying.[CN] 他真厭. Grand Hotel (1932)
There is a nasty man, Adolphus.[CN] 這人真厭, 阿多爾弗斯. Grand Hotel (1932)
All right. I'll see what we can do.[JP] なにができるか検する The Crazies (1973)
And I hate burlesque.[CN] 厭歌舞雜耍場 Applause (1929)
We haven't been here long. - Well, let's find out.[JP] 判事が承知しない 論が短い 12 Angry Men (1957)
- I go for that, too.[JP] 論は意味ないよ 12 Angry Men (1957)
Well, I argued with Gus but it didn't do no good.[CN] 我跟Gus論過,但是沒起作用 Applause (1929)
I'm not a hard man, but I detest...[CN] 當然我不是這個意思 但我很厭... Les Visiteurs du Soir (1942)
But she don't wanna be in show business. She said she hates it.[CN] 但是她不想走進秀場,她說過她厭那裡 Applause (1929)
The Don government will consider the Revolutionary Committee's proposal and give its answer in writing by 10 a.m. tomorrow.[JP] し明朝10時までに 書面で回答する 翌朝グルボーカヤ村 Tikhiy Don II (1958)
Ah, Hitchy. Ain't he a lemon, though?[CN] -啊,Hitchy,他真是個厭的傢伙,不是嗎 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち取る[うちとる, uchitoru] gefangennehmen, toeten [Add to Longdo]
ち死に[うちじに, uchijini] (im Krieg-in der Schlacht) fallen [Add to Longdo]
[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen [Add to Longdo]
[とうばつ, toubatsu] Unterwerfung, Unterdrueckung [Add to Longdo]
[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
[とうぎ, tougi] Eroerterung, Diskussion, Debatte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top