ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -角-, *角*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[角, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] angle, corner; horn, horn-shaped
Radical: , Decomposition:     用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictographic] A rhinoceros or other animal horn, Rank: 736
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    刀 [dāo, ㄉㄠ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation, Rank: 201
[触, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 1207
[觯, zhì, ㄓˋ] a horn of wine
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 4508
[觥, gōng, ㄍㄨㄥ] a horn of wine
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  光 [guāng, ㄍㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 4532
[觞, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5139
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5575
[觚, gū, ㄍㄨ] jug, goblet; rule, law
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6138
[觫, sù, ㄙㄨˋ] to start, to tremble with fear
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  束 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6605
[觸, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  蜀 [shǔ, ㄕㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6621

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan, #2,824 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue, #2,824 [Add to Longdo]
[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, ] angle; point of view, #1,780 [Add to Longdo]
[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ, ] persona; character in a novel, #2,103 [Add to Longdo]
[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead, #4,617 [Add to Longdo]
[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner, #5,562 [Add to Longdo]
[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
[jiǎo mó, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea, #7,220 [Add to Longdo]
[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips, #7,999 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かど, kado] (n) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かど, kado] (n) โค้ง(ถนน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) horn; (P) [Add to Longdo]
が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
[かくす, kakusu] (v5s,vt) to compare (e.g. in a competition) [Add to Longdo]
に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
の有る;のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
を取る[かどをとる, kadowotoru] (exp,v5r) to round off the corners [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."「三形」を定義するのは難しいです。
Turn right at the second corner.2つ目のを右に曲がりなさい。
The two streets are at right angle.2本の通りは直に交差している。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.形のすべてのの和は180度に等しい。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の度は直と呼ばれている。
The wider the V, the slower the speed.Vの度が広ければ広いほど、スピードは緩やかになる。
There used to be a drugstore on that corner.あそこのには以前ドラッグストアがあった。
Turn at that corner there.あそこのを曲がりなさい。
You must view the matter from different angles.あなたはそのことをいろいろと違った度から考察しなければならない。
There used to be a bookstore on that corner.あのには、かつて本屋があった。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの老人たちは街に無駄話をしに行くのが好きだ。
See things from every angle.あらゆる度から物事を見る。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つの, tsuno] WINKEL, VIERECK [Add to Longdo]
[つの, tsuno] Ecke, Winkel [Add to Longdo]
[つの, tsuno] -Horn [Add to Longdo]
[かくど, kakudo] Grad_eines_Winkel, Winkel [Add to Longdo]
[つのぶえ, tsunobue] -Horn, Jagdhorn, Waldhorn [Add to Longdo]
[かくまく, kakumaku] Hornhaut (des Auges) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top