ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -視-, *視*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 4572

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] to look at; to regard; to inspect, #2,571 [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
重视[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] to attach importance to sth; to value, #1,155 [Add to Longdo]
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video, #1,392 [Add to Longdo]
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電|中央电视, #4,424 [Add to Longdo]
视为[shì wéi, ㄕˋ ㄨㄟˊ, / ] to view sth as; to see as; to consider sth to be; to deem, #4,616 [Add to Longdo]
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
视觉[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sight; visual, #4,741 [Add to Longdo]
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, / ] neglect; ignore, #5,047 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しかく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
[しさつ, shisatsu] (n) การดูงาน,การสังเกตการณ์,การตรวจดู(ที่เกิดเหตุ) 察員 (ผู้สังเกตการณ์)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[してん, shiten] TH: มุมมองหรือทัศนคติ  EN: point of view
[してん, shiten] TH: วิสัยทัศน์  EN: visual point

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (pref,suf) (See 疑問,問題) visual; vision [Add to Longdo]
する[しする, shisuru] (suf,vs-i) to take a view or perspective; to regard as; to consider to be [Add to Longdo]
[しかい, shikai] (n) field of vision; (P) [Add to Longdo]
[しかく, shikaku] (n,adj-no) sense of sight; vision; (P) [Add to Longdo]
覚化[しかくか, shikakuka] (n,vs) visualization; visualisation [Add to Longdo]
覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]
覚言語[しかくげんご, shikakugengo] (n) visual language [Add to Longdo]
覚効果[しかくこうか, shikakukouka] (n) visual effect(s) (e.g. in a film) [Add to Longdo]
覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person [Add to Longdo]
覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must not make little of your illness.あなたは自分の病気を軽してはなりません。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を直すべきだ。
That country is where individuality counts.あの国では個性が重される。
Don't think little of the ants' lives.アリの命を軽するな。
If you turn a blind eye to something, you ignore it.あるものを見て見ぬふりをすればそれを無しているのである。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人と比べてみると、我々は近眼的すぎる。
My regular waitress wouldn't have anything to do with me.いつものウェイトレスは私をまったく無していた。
You should always keep a broad perspective on the work you do.いつもワイドな野を持って、仕事をしなさい。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本酒が効いてきた。点があわなくてまっすぐ歩けない。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの野にたった商品開発が必須。
We should not make too much of money.お金を重するのは良くない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]
野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] SICHT, BETRACHTUNG [Add to Longdo]
[しりょく, shiryoku] Sehkraft, Sehvermoegen [Add to Longdo]
[しさつ, shisatsu] Besichtigung, Inspektion [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Gesichtskreis, Sicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top