ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見つける

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見つける-, *見つける*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] TH: หา(ของ)พบ  EN: to find out
見つける[みつける, mitsukeru] TH: ค้นพบ  EN: to discover

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
I'm sure I'll be able to find it.きっと見つけることができると思います。
This is why birds like the pigeon or the Arctic tern can find their way around the world.こういうわけでハトやキョクアジサシのような鳥は地球の自分の道を見つけることができる。
You will find the scene just as you see it in this picture.この絵とまったく同じ景色を見つけるだろう。
We'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.この重役のポストに適当な人物を見つけるには、人材斡旋業者に依頼する必要がある。
Turn to the right at the corner, and you will find it on your left.そのかどを右にまがりなさい。そうすれば左に君はそれを見つけるでしょう。 [M]
Bear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.そのような場合別の買い手を見つける以外に選択の余地はないという事を心に留めておきなさい。
No sooner had the monkey caught sight of him than it jumped up to his shoulders.その猿は彼を見つけるとすぐに彼の肩の上に乗ってきた。
I found it easy to find the building.その建物を見つけるのは簡単だった。
So pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.だからハトは地球の磁場の力をかりて家に帰る道を見つけることができる。
It took us a long time but finally we were able to find it.とても時間がかかったが、私たちはやっとそれを見つけることができた。
People usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.とても魅力的な人に初めて会って、話の糸口を見つけるのは、たいていかなり難しいものだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top