ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

要点

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要点-, *要点*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要点[yào diǎn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] main point; essential, #9,129 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
要点[ようてん, youten] (n) gist; main point; (P) [Add to Longdo]
要点に触れる[ようてんにふれる, youtennifureru] (exp,v1) to come to the point; to touch on the point; to address the main points [Add to Longdo]
要点把握[ようてんはあく, youtenhaaku] (n) grasping the (main) point; seizing the essence (of a matter) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I see your point.お話の要点は分かりました。
I was able to grasp the main points of the speech.そのスピーチの要点は把握できた。
Why didn't you note down the points?なぜ要点を書き留めなかったのか。
The point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.囲い込みに関する要点は、エスニック・グループの構成を明確に記述しなければならないということである。
Instead of beating about the bush, Jones came straight to the point.遠回しに言うかわりに、ジョーンズはズバリ要点に迫った。
Stop beating around the bush and get to the point.遠回しに言うのは止めて要点を言ってくれ。
Please stop beating around the bush and come straight to the point.遠回しの言い方はやめて、要点をお話ください。
The students noted the professor's main points.学生達は教授の話しの要点に注意を向けた。
Your remarks are off the point.君の発言は要点がずれている。 [M]
I couldn't get at the point of his speech.私は彼の話の要点が分からなかった。
I stick to the point.私は要点をはずさない。
I got the gist of what he was saying.彼が言っていることの要点はわかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
要点[ようてん, youten] Hauptpunkt, wichtiger_Punkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top