ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -製-, *製*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[製, zhì, ㄓˋ] system; to establish; to manufacture; to overpower
Radical: , Decomposition:   制 [zhì, ㄓˋ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To manufacture 制 clothes 衣; 制 also provides the pronunciation, Rank: 6569

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] manufacture, #1,202 [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
制造[zhì zào, ㄓˋ ㄗㄠˋ, / ] to manufacture; to make, #1,521 [Add to Longdo]
制作[zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] make; manufacture, #1,789 [Add to Longdo]
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, / ] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment, #3,241 [Add to Longdo]
研制[yán zhì, ㄧㄢˊ ㄓˋ, / ] to manufacture; to develop, #3,697 [Add to Longdo]
法制[Fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, / ] made in France, #3,910 [Add to Longdo]
制品[zhì pǐn, ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] products; goods, #5,272 [Add to Longdo]
制成[zhì chéng, ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] to manufacture; to turn out (a product), #6,596 [Add to Longdo]
复制[fù zhì, ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] to duplicate; to reproduce; to make a copy of; to copy, #6,960 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいてつ, seitetsu] มนุษย์เตารีด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せいひん, seihin] TH: ผลิตภัณฑ์  EN: manufactured goods

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n,n-suf) -made; make; (P) [Add to Longdo]
する[せいする, seisuru] (vs-s) to make (something) [Add to Longdo]
[せいえん, seien] (n,vs) salt making [Add to Longdo]
塩業[せいえんぎょう, seiengyou] (n) the salt industry [Add to Longdo]
[せいか, seika] (n) confectionery [Add to Longdo]
菓業者[せいかぎょうしゃ, seikagyousha] (n) confectioner [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] (n) tanning [Add to Longdo]
革業[せいかくぎょう, seikakugyou] (n) the tanning industry [Add to Longdo]
[せいかん, seikan] (n) can manufacturing; boiler manufacturing [Add to Longdo]
缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] (n) (tin) can factory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの品ですか」「フォード社のです」
"What make is your car?" "It's a Ford."「君の車はどこの品ですか」「フォード社のです」 [M]
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの品について5%特別に値引きしていただけませんか。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地区で新品のデモンストレーションを行い、成功しました。
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家電品みたいな感覚で買われてるんだろうね。
That painting is a copy.あの絵は複です。
The old man had been making white lightning for 50 years.あの老人は50年も自家ウイスキーを作っていた。
The USA is a good market for Japanese products.アメリカ合衆国は日本品の良い市場である。
Made in Italy, these jeans were very expensive.イタリーなので、このジーンズはとても値段が高かった。
We were served French champagne, not to mention the usual cocktails.いつものカクテルは言うまでもなく、フランスのシャンペンも出された。
Electrical appliances have made housework easier.いろいろな電気品のおかげで家事が楽になった。
An Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.インドのバイヤーと日本のビジネスマンは新品の値をめぐって激しいやりとりをした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique [Add to Longdo]
造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
表機[せいひょうき, seihyouki] tabulator [Add to Longdo]
[せいひん, seihin] product [Add to Longdo]
品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]
品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]
品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] herstellen, machen [Add to Longdo]
[せいさく, seisaku] Herstellung, Anfertigung [Add to Longdo]
[せいひん, seihin] Produkt, Erzeugnis, Fabrikat [Add to Longdo]
粉所[せいふんじょ, seifunjo] Muehle [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] Zuckerherstellung, Zuckergewinnung [Add to Longdo]
缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]
[せいぞう, seizou] Herstellung, Erzeugung, Produktion [Add to Longdo]
[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
鋼所[せいこうじょ, seikoujo] Stahlwerk [Add to Longdo]
鋼業[せいこうぎょう, seikougyou] Stahlindustrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top