ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -補-, *補*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[補, bǔ, ㄅㄨˇ] to fix, to mend, to patch, to restore
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4962

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement, #1,592 [Add to Longdo]
补充[bǔ chōng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ, / ] to replenish; to supplement; to complement; additional; supplementary, #2,521 [Add to Longdo]
补偿[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ, / ] compensate; make up, #3,954 [Add to Longdo]
补贴[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ, / ] subsidy; allowance, #4,267 [Add to Longdo]
弥补[mí bǔ, ㄇㄧˊ ㄅㄨˇ, / ] to complement; to make up for a deficiency, #5,624 [Add to Longdo]
替补[tì bǔ, ㄊㄧˋ ㄅㄨˇ, / ] to substitute for sb; reserve player, #6,600 [Add to Longdo]
补助[bǔ zhù, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] (financial) subsidy; allowance, #7,015 [Add to Longdo]
互补[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, / ] complement; complementary, #9,886 [Add to Longdo]
填补[tián bǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˇ, / ] to fill a gap; to fill in a blank (on a form); to overcome a deficiency, #10,255 [Add to Longdo]
修补[xiū bǔ, ㄒㄧㄡ ㄅㄨˇ, / ] mend, #11,661 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほてん, hoten] (n) ชดเชย, Syn. 補充

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほそく, hosoku] (n, vt) การเสริม,เสริม Supplemantation eg. (อธิบาย)เสริม
そく[ほそく, hosoku] (aux, verb) จับ.ยึดครอง
[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の数, Two Complement 2の数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
[ほすう, hosuu] ทดสอบ
ลงบรรทัดใหม่
[ほどう, hodou] ผู้นำทาง ผู้คุ้มครอง
[ほろん, horon] (n) ใบแทรก, ส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก
[ほじょ, hojo] การอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือทางการเงิน (ของ)สำรอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほご, hogo] TH: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม  EN: (grammar)complement
[おぎなう, oginau] TH: ชดเชย  EN: to compensate for

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おぎない, oginai] (n) replenishment; supplement; reparation [Add to Longdo]
[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P) [Add to Longdo]
す;輔す[ふす, fusu] (v5s) (arch) (not really v5s) to appoint; to designate [Add to Longdo]
する[ほする, hosuru] (vs-s) to appoint; to assign; to designate [Add to Longdo]
そく[ほそく, hosoku] (n) {comp} capture [Add to Longdo]
[ほい, hoi] (n,adj-no) supplement; appendix [Add to Longdo]
因子[ほいんし, hoinshi] (n) cofactor (biochemistry) [Add to Longdo]
[ほかい, hokai] (n) (baseball) extra innings [Add to Longdo]
外法[ほがいほう, hogaihou] (n) {math} (See 間法) extrapolation [Add to Longdo]
[ほかく, hokaku] (n) supplement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two candidates are struggling for mastery.2人の候者が首位を争っている。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候者が大統領に立候して、彼が選ばれた。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上強することになっている。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児病院を建設する助として、大いに役立つでしょう。
You had better supplement your diet with vitamins.あなたの食事にはビタミンをうほうがよい。
You must make up the loss next week.あなたは来週その損失をわなければならない。
That candidate stands for free trade.あの候者は自由貿易の擁護者である。
It is likely that these two consonants are in complementary distribution.この2つの子音は相分布をなしていそうである。
This medicine renews your strength.この薬は活力を給してくれます。
Concrete can be reinforced by putting steel bars inside it.コンクリートは中に鋼鉄の棒を入れる事で強される。
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.さらに、人類の最善の努力が神々の宇宙的御業を助するのに必要であった。
Jim Waller is a strong candidate for the post of sales manager.ジム・ウォラーが営業部長のポストの有力候です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そく[ほそく, hosoku] capture [Add to Longdo]
[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule [Add to Longdo]
[ほかん, hokan] interpolation [Add to Longdo]
[ほき, hoki] additional entry [Add to Longdo]
助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]
助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おぎなう, oginau] ergaenzen, ersetzen, entschaedigen [Add to Longdo]
[ほさ, hosa] -Hilfe, Beistand, Assistent, Ratgeber [Add to Longdo]
[ほしょう, hoshou] Entschaedigung, Kompensation, Ersatz [Add to Longdo]
[ほじゅう, hojuu] Ergaenzung, Ersatz [Add to Longdo]
[ほじょ, hojo] Unterstuetzung, Beistand, Hilfe [Add to Longdo]
[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
[ほきゅう, hokyuu] Ergaenzung, Versorgung [Add to Longdo]
習教育[ほしゅうきょういく, hoshuukyouiku] Fortbildung, Weiterbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top