ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裏-, *裏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裏, lǐ, ㄌㄧˇ] inside, interior, within
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 7432

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
布里坦尼[Bù lǐ tǎn ní, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄢˇ ㄋㄧˊ, / ] Brittany (France); Bretagne [Add to Longdo]
心里美萝卜[xīn li měi luó bo, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙ ㄇㄟˇ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] Chinese roseheart radish (shinrimei radish), green on the outside, purple-red on the inside, a favorite Beijing vegetable [Add to Longdo]
[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, ] here; variant of 這裡|这里 [Add to Longdo]
[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, ] there; that place; also written 那裡|那里 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
切り者[うらぎりもの, uragirimono] ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง เช่น この中に切り者がいる
書き[うらがき, uragaki] (n) การสลักหลัง
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切る[うらぎる, uragiru] TH: หักหลัง  EN: to betray
切る[うらぎる, uragiru] TH: ทรยศ  EN: to turn traitor to

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うら, ura] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
かく[うらかく, urakaku] (exp,v5k) (obsc) to pierce something all the way through (with a lance, arrow, etc.) [Add to Longdo]
が有る[うらがある, uragaaru] (exp) (id) There are wheels within wheels [Add to Longdo]
づける(P);付ける[うらづける, uradukeru] (v1,vt) to support; to endorse; to substantiate; (P) [Add to Longdo]
にはがある;にはが有る[うらにはうらがある, uranihauragaaru] (exp) there are wheels within wheels; there's more to most things than meets the eye [Add to Longdo]
をかく;を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through [Add to Longdo]
を取る;をとる[うらをとる, urawotoru] (exp,v5r) to collect evidence [Add to Longdo]
を返す[うらをかえす, urawokaesu] (exp,v5s) to turn inside out; to turn the other way [Add to Longdo]
スジ;[うらスジ(裏スジ);うらすじ(裏筋), ura suji ( ura suji ); urasuji ( ura suji )] (n) frenulum of prepuce of penis [Add to Longdo]
プロセス[うらプロセス, ura purosesu] (n) {comp} background process [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方正だって。とんでもない。で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
He is capable of treachery.あの男は切りもしかねない。
Iron the inside of collars first, and then the outside.えりはまず側にアイロンをかけ次に表側をかけなさい。
You are two-faced.お前のすることには表がある。
Ken put his shirt on inside out.ケンはシャツを返しに着た。
One side of a coin is called 'heads' and the other side is called 'tails'.コインの一方は「表」で、もう一方は「」と呼ばれる。
On my way here, the strong wind blew my umbrella inside out.ここへ来る途中、風が強すぎて僕の傘は返しになってしまった。 [M]
The coat is lined with fur.このコートには毛皮の地が付けられている。
There must be something at the back of this matter.この事件のに何かがあるに違いない。
Endorse this check.この小切手を書きしてください。
This report confirms his betrayal.この報告は彼の背信を付けしている。
These facts bear out my hypothesis.これらの事実は私の仮説の付けになる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うら, ura] Rueckseite [Add to Longdo]
付け[うらづけ, uraduke] Unterstuetzung, Sicherheit, Bestaetigung [Add to Longdo]
切る[うらぎる, uragiru] verraten, betruegen [Add to Longdo]
[うらぐち, uraguchi] Hintertuer [Add to Longdo]
[うらみち, uramichi] rueckwaertiger_Zugang, geheimer_Pfad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top