ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

装置

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装置-, *装置*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
引爆装置[yǐn bào zhuāng zhì, ㄧㄣˇ ㄅㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] detonator [Add to Longdo]
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
核爆炸装置[hé bào zhà zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear explosion device [Add to Longdo]
装置[hé zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear device [Add to Longdo]
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] machinery [Add to Longdo]
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] filtration equipment [Add to Longdo]
索具装置[suǒ jù zhuāng zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] rig [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ˋ, / ] fixture; installation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
装置[そうち, souchi] (n vt ) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] (n,vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] (n) {comp} busy indicator; busy lamp [Add to Longdo]
装置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] (n) {comp} device class [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちドライバ, souchi doraiba] (n) {comp} device driver [Add to Longdo]
装置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] (n) {comp} device-dependent version of public text [Add to Longdo]
装置空間[そうちくうかん, souchikuukan] (n) {comp} device space [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] (n) {comp} device coordinate; DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] (n) {comp} device coordinates; DC [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] (n) {comp} equipment fault [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] (n) {comp} DSB; Device Status Byte [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の装置を発明した。
This machine doesn't have a safety device.この機械には安全装置が付いていない。
This device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.この装置により簡単に海水を淡水に変えることが可能となった。
This heating system burns oil.この暖房装置は石油を燃料とする。
This is device that produces electricity.これは電気を作る装置だ。
All these devices are unreliable.これらのすべての装置は信頼性に欠けている。
Magnetic force drives the mechanism.その機械装置は、磁気の力で動く。
You can't turn the heat off as long as the system is operating.その装置が作動している間は暖房を止めることはできない。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天井にしっかりと固定されている。
Everyone was really impressed with that machine.みんな、その装置にとても感心した。
The noise was deadened by the insulation.音は防音装置で十分小さくなった。
We talked over Jack's plan to put in air conditioning, but could not come to a decision.我々はジャックのエアコン装置を取り付ける案を十分検討したが、結論には至らなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause I'm putting in a security system.[JA] セキュリティ装置を仕掛けているからだ Alt.truth (2017)
You used this, uh, piece of equipment.[JA] この装置を使用しました The Discovery (2017)
Listen, when she and I were operating in Yemen, we had two-way GPS tracking devices installed in our cell phones.[JA] 彼女と私が聞くとき イエメンでは、 私たちは双方向GPS追跡装置を持っていました 私たちの携帯電話にインストールされます。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
A slight touch of monetary complications with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.[CN] 轻微的金钱并发症 并伴随有摇荡的秋千的... 田园风味的半月形装置 Pinocchio (1940)
We got a signal from Almeida's tracking device.[JA] 私たちは アルメイダの追跡装置 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Uh, the safety was on.[JA] 安全装置はかかっていました Imminent Risk (2017)
It's a scoop. Produces more pressure up in the engine.[CN] 这是一个斗形装置 可以给引擎更多的压力 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
There's liquid in the helmet. Calvin must have broken my coolant loop.[JA] ヘルメットの中に水滴が カルヴィンが冷却装置を壊した Life (2017)
I've always got my relaxation in a complete mental change, like this.[CN] 我靠搬弄金属装置来放松 The Hidden Room (1949)
If a rebreather isn't available, you can use this device.[CN] 当你在水下无法呼吸时 你可以使用这个装置 Thunderball (1965)
We're losing life support. The temperature is dropping rapidly.[JA] 生命維持装置を失った 気温が急速に低下してる Life (2017)
Calvin cracked the coolant system in her suit.[JA] カルヴィンが彼女の宇宙服の 冷却装置を壊した Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
装置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] device class [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]
装置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
装置空間[そうちくうかん, souchikuukan] device space [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] Vorrichtung, Apparat, Anlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top