ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装-, *装*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[装, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: Decomposition: 壮 (zhuàng ㄓㄨㄤˋ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 467

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate, #3,041 [Add to Longdo]
[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental, #3,587 [Add to Longdo]
[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] women's clothes, #5,858 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうち, souchi] (n vt ) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) clothing; (2) binding (of a book) [Add to Longdo]
[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P) [Add to Longdo]
う(P);粧う[よそおう, yosoou] (v5u,vt) (1) to dress; (2) to pretend; to feign; (P) [Add to Longdo]
う;粧う[よそう, yosou] (v5u) (uk) (See よそおう・1) to serve; to dish up; to prepare [Add to Longdo]
[そうか, souka] (n) loading [Add to Longdo]
[そうが, souga] (n) book-cover design; picture on the cover of a book [Add to Longdo]
[そうぐ, sougu] (n) equipment; harness; fittings [Add to Longdo]
[そうこう, soukou] (n,adj-no) armored; armoured; (P) [Add to Longdo]
甲回収車[そうこうかいしゅうしゃ, soukoukaishuusha] (n) armored recovery vehicle; armoured recovery vehicle [Add to Longdo]
甲車[そうこうしゃ, soukousha] (n) armoured vehicle; armored vehicle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武していた。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強力にした。
You had better go there in decent clothes.あなたはそこへちゃんとした服で行った方がよい。
You have good taste in clothes.あなたは服の趣味がいい。
Do I have to fix up to go to their house?あの家にはちゃんとした服で行かないといけませんか。
You need good equipment to climb that mountain.あの山に登るには完全な備が必要だ。
Forewarned is forearmed.あらかじめ警告を受けているのは、あらかじめ武しているに同じ。
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の置を発明した。
Quite a few people couldn't recognize him in that disguise.かなり多くに人が、変していたのが彼だったとは気づかなかった。
Quite a few people couldn't recognize him in that disguise.かなり多くの人が、変していたのが彼だったとは気づかなかった。
Kim is a knockout, dressed to kill.キムはすごく魅力的な服をしている。
Could you wrap it in Christmas wrapping?クリスマスプレゼント用に包してください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one lover, she'd never sustain the fiction of being single for that long so more likely a string of them.[CN] 不只有一个情人 她不能 假单身那么久 A Study in Pink (2010)
Dear God, what is it like in your funny little brains, it must be so boring.[CN] 上帝啊 你们小脑瓜里到底了什么 A Study in Pink (2010)
How is the renovation going?[JA] 改の進捗(しんちょく)は?  ()
Oh, don't pretend you worked that out.[CN] 别做是你推理出来的 A Study in Pink (2010)
DO YOU KNOW WHAT I LIKE MOST ABOUT DRESSING UP? FEELING THE LIGHTNESS AND JOY OF BEING A WOMAN![JA] "女って 身も心も軽くなるわ"  ()
Police reports say the suspects were armed terrorists.[JA] < 容疑者は武テロリスト > Resident Evil: Vendetta (2017)
- PAINTING[JA] トイレ 塗"  ()
You know, Ventilation Units Weekly, Roofing Supply Monthly, that sort of thing.[JA] 「月刊 換気置」 それに「週刊 屋根ふき材」 Sexy Rollercoasters (2017)
I'm gonna pretend to be your BFF, but if you touch Rick's wang,[CN] 我会假是你的好朋友,但如果你勾搭瑞克 Vampires Suck (2010)
-You refurbished the entire house![JA] 家全体を改したのね  ()
The art of disguise is knowing how to hide in plain sight.[CN] 伪的艺术就在于如何隐藏于众目睽睽之下 The Great Game (2010)
What - so you set up a pretend drugs bust to bully me?[CN] 什么 -你居然假缉毒来要挟我? A Study in Pink (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] device class [Add to Longdo]
置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]
置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
置空間[そうちくうかん, souchikuukan] device space [Add to Longdo]
置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よそおう, yosoou] sich_ankleiden, sich_schmuecken, tragen, heucheln [Add to Longdo]
[そうち, souchi] Vorrichtung, Apparat, Anlage [Add to Longdo]
[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top