ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被-, *被*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[被, bèi, ㄅㄟˋ] bedding; a passive particle meaning "by"
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 154

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear, #45 [Add to Longdo]
[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, ] defendant, #4,864 [Add to Longdo]
[bèi pò, ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ, ] be compelled; be forced, #5,454 [Add to Longdo]
[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] passive, #5,699 [Add to Longdo]
[bèi zi, ㄅㄟˋ ㄗ˙, ] quilt, #6,252 [Add to Longdo]
告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] defendant (in legal case), #7,324 [Add to Longdo]
[bèi bǔ, ㄅㄟˋ ㄅㄨˇ, ] to be arrested; under arrest, #10,536 [Add to Longdo]
害人[bèi hài rén, ㄅㄟˋ ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, ] victim, #12,365 [Add to Longdo]
[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, ] comforter; quilt, #17,180 [Add to Longdo]
[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, ] bedding; bedclothes, #27,460 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひがい, higai] (n) ความเสียหาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
削性[ひさくせい, hisakusei] (n) machinability ความสามารถในการกลึง
[ひこく, hikoku] (n) จำเลย, ผู้ต้องหา
服溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
覆溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
覆アーク溶接[ひふくアークようせつ, hifuku a^ku yousetsu] (n) การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ หรือเรียกสั้นๆว่า การเชื่อมอาร์ค

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
写体[ひしゃたい, hishatai] TH: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ  EN: (photographic subject
[こうむる, koumuru] TH: รับเคราะห์  EN: suffer

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [Add to Longdo]
[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured [Add to Longdo]
ける[かずける;かづける, kazukeru ; kadukeru] (v1) (1) (uk) (arch) to place a hat, etc. on someone's head; (2) to award clothing to someone as a reward or a souvenir; (3) to place the blame or burden of responsibility on someone else; (4) to use something as an excuse or a pretext [Add to Longdo]
さる[かぶさる, kabusaru] (v5r,vi) (1) (uk) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden [Add to Longdo]
[かぶす, kabusu] (v5s,vt) to cover (with something) [Add to Longdo]
[きせ, kise] (n) not folding on a stitch but placing the fold (2mm) deeper past the stitch, folding the excess back to cover the stitch [Add to Longdo]
せる[かぶせる, kabuseru] (v1,vt) (uk) to cover (with something); to put on (e.g. on someone else's head); to plate something (with a metal); to pour or dash a liquid (on something); to charge (a person with a guilt); (P) [Add to Longdo]
[かぶり, kaburi] (n) headdress; crown; covering; fogging (photography); blushing [Add to Longdo]
り物;かぶり物;冠り物;冠物[かぶりもの, kaburimono] (n) headdress; headgear [Add to Longdo]
る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈をる・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The accused" is a legal term.告人」という言葉は法律用語である。
Little did I dream of doing you any harm.あなたに害を及ぼそうなどとは夢にも思いませんでした。
It appears to me that you put on my hat by mistake.あなたは間違えて私の帽子をったようだ。
Several houses were damaged in the last storm.この前の嵐で数軒の家屋が害を受けた。
The community will benefit from the new industry.この地方は新しい産業の恩恵をることになるだろう。
A great many houses were damaged in the earthquake.この地震で非常に多くの家が害を受けた。
The company suffered a loss of one billion yen last year.その会社は去年10億円の損失をった。
The company suffered big losses.その会社は甚大な害をった。
The company suffered a heavy loss.その会社は大きな損害をった。
The flood caused a great deal of damage to the crop.その洪水で作物は莫大な害を受けた。
The flood did a lot of damage to the village.その洪水は村に大変な害をもたらした。
The damage of the disaster has been enormous.その災害の害はべらぼうに大きかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おおい, ooi] hood, cover, mantle [Add to Longdo]
加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]
管理システム[ひかんりシステム, hikanri shisutemu] managed (open) system [Add to Longdo]
管理開放型システム[ひかんりかいほうがたシステム, hikanrikaihougata shisutemu] managed open system [Add to Longdo]
減数[ひげんすう, higensuu] minuend [Add to Longdo]
除数[ひじょすう, hijosuu] dividend [Add to Longdo]
乗数[ひじょうすう, hijousuu] multiplicand [Add to Longdo]
[ひふく, hifuku] insulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうむる, koumuru] erleiden, erhalten [Add to Longdo]
写体[ひしゃたい, hishatai] (fotografisches) Objekt [Add to Longdo]
[ひこく, hikoku] Angeklagter [Add to Longdo]
告人[ひこくにん, hikokunin] Angeklagter [Add to Longdo]
害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] Verfolgungswahn [Add to Longdo]
害者[ひがいしゃ, higaisha] -Opfer, Geschaedigter [Add to Longdo]
[ひふく, hifuku] Bekleidung, Kleidung [Add to Longdo]
爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]
選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top