ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衣-, *衣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[衣, yī, ] cloth; clothes, apparel; dress, coat
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A woman's dress, Rank: 725
[表, biǎo, ㄅㄧㄠˇ] to show, to express, to display; outside, appearance; a watch
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Fur 毛 clothing 衣; a shawl or wrap, Rank: 177
[装, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: , Decomposition:   壮 [zhuàng, ㄓㄨㄤˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 467
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203
[袋, dài, ㄉㄞˋ] bag, sack; pocket, pouch
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1310
[裂, liè, ㄌㄧㄝˋ] to split, to rend; crevice, crack
Radical: , Decomposition:   列 [liè, ㄌㄧㄝˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 1317
[衰, shuāi, ㄕㄨㄞ] weak, feeble; to decline, to falter
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with an injury 一 to his head 口, Rank: 1702
[袁, yuán, ㄩㄢˊ] robe; surname
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A person 口 wearing a robe 衣, Rank: 1755
[衷, zhōng, ㄓㄨㄥ] sincere, heartfelt
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with his heart 中 marked; 中 also provides the pronunciation, Rank: 2157
[裹, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] to wrap, to encircle; to confine, to bind
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2387

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, ] clothes, #871 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] to dress; to wear; to put on (clothes), #871 [Add to Longdo]
[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes, #2,526 [Add to Longdo]
[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear, #5,600 [Add to Longdo]
[máo yī, ㄇㄠˊ ㄧ, ] (wool) sweater, #5,766 [Add to Longdo]
[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, ] overcoat; topcoat; cloak, #6,200 [Add to Longdo]
[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, ] laundry, #8,729 [Add to Longdo]
[mián yī, ㄇㄧㄢˊ ㄧ, ] cotton-padded clothes, #9,643 [Add to Longdo]
[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment, #10,024 [Add to Longdo]
[xǐ yī jī, ㄒㄧˇ ㄧ ㄐㄧ, / ] washer; washing machine, #11,143 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いふく, ifuku] เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ころも, koromo] (n) (arch) (See 歯に着せない) clothing [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
々;;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
し;[かくし;いのう(衣嚢), kakushi ; inou ( koromo nou )] (n) pocket [Add to Longdo]
ばかりで和尚はできぬ;許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
[いか, ika] (n) clothes rack [Add to Longdo]
[いが;イガ, iga ; iga] (n) (uk) Tinea translucens (species of clothes moth) [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) kimono and ancient head-dress [Add to Longdo]
冠束帯[いかんそくたい, ikansokutai] (n) full Japanese court dress of traditional fashion [Add to Longdo]
魚虫[しみむし, shimimushi] (n) (obsc) (See 魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの類などは来月、宅急便で送ります。
Caroline knows better than to spend all her money on clothes.キャロラインはお金を全部服に使うほどばかではない。
This necktie does not match my coat.このネクタイは私の上に似合わない。
The bag will easily carry enough clothes for a week.このバッグには一週間分の類がじゅうぶん入る。
With the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.この代用貨幣では、会社の直営店に行き、その店で食料品や料を買うことしかできませんでした。
These garments are made of 100 percent wool.これらの類は100%の羊毛でできています。
Don't waste money on clothes, Julie. Save money!ジュリー、服に金を浪費しないで、貯金をしなさい。
All the money was spent on clothes.その金がすべて服に使われた。
The actress was dressed beautifully.その女優は美しい装をつけていた。
The boy crammed all his clothes into the bag.その少年は類を残らず鞄に詰め込んだ。
They deal in shoes and clothes at that store.その店ではくつと料が売られている。
The widow was dressed in black.その未亡人は黒をまとっていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ころも, koromo] Kleid, Kleidung, Gewand [Add to Longdo]
[いふく, ifuku] Kleidung [Add to Longdo]
[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]
[いるい, irui] Kleidung, Kleider [Add to Longdo]
食住[いしょくじゅう, ishokujuu] Kleidung, Nahrung und Wohnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top