ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衝-, *衝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[衝, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] go, Rank: 7057

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] dash against, #1,816 [Add to Longdo]
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, / ] of great force; towards, #1,816 [Add to Longdo]
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention, #2,925 [Add to Longdo]
冲击[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] an attack; under attack; a shock, #3,190 [Add to Longdo]
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive, #4,565 [Add to Longdo]
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] break in; burst in; force into, #10,339 [Add to Longdo]
冲刺[chōng cì, ㄔㄨㄥ ㄘˋ, / ] to sprint; to spurt; to dash; big effort, #11,984 [Add to Longdo]
缓冲[huǎn chōng, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ, / ] to buffer, #13,784 [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly, #14,270 [Add to Longdo]
冲向[chōng xiàng, ㄔㄨㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] to charge into, #15,543 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうとつ, shoutotsu] การปะทะกัน, การประสานงา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しょうげき, shougeki] TH: แรงกระแทก  EN: shock
[しょうげき, shougeki] TH: ชนอย่างแรง  EN: crash
[しょうげき, shougeki] TH: แรงสั่นสะเทือน  EN: impact

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n) (1) important point (e.g. on a route); (2) important role (responsibility, etc.); (3) (astronomical) opposition [Add to Longdo]
羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
羽根樫[つくばねがし;ツクバネガシ, tsukubanegashi ; tsukubanegashi] (n) (uk) Quercus sessilifolia (species of oak) [Add to Longdo]
羽根空木[つくばねうつぎ;ツクバネウツギ, tsukubaneutsugi ; tsukubaneutsugi] (n) (uk) twin-flowering abelia (Abelia spathulata) [Add to Longdo]
羽根草[つくばねそう;ツクバネソウ, tsukubanesou ; tsukubanesou] (n) (uk) Paris tetraphylla (flowering plant closely related to herb Paris) [Add to Longdo]
羽根朝顔[つくばねあさがお;ツクバネアサガオ, tsukubaneasagao ; tsukubaneasagao] (n) (uk) (See ペチュニア) petunia [Add to Longdo]
[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P) [Add to Longdo]
撃タービン[しょうげきタービン, shougeki ta-bin] (n) (obsc) (See 動タービン) impulse turbine [Add to Longdo]
撃関数[しょうげきかんすう, shougekikansuu] (n) impulse function [Add to Longdo]
撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] (n) (obsc) {comp} (See インパクトプリンタ) impact printer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の指導者の間には激しい意見の突があった。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しい音を立てて突した。
You will be shocked to hear this.あなたはこれを聞いて撃を受けるだろう。
The gasoline truck ran into the gate and blew up.ガソリンを積んだトラックが門に突して爆発した。
There was a great conflict between religion and science.かつては宗教と科学のあいだに大きな突があった。
New GATT resolutions could create a real shake-up.ガットの新決議案はかなりの撃を与える可能性があります。
At this second shock, I began to cry.この2度目の撃にわたしは泣いた。
This watch is proof against strong shock.この時計は強い撃にも堪えます。
All of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.これらすべてのスポーツ、および他の多くのものは、何かをめざしたいという人間の動に支配されている。
The news had a great impact on us.そのニュースは我々に大きな撃を与えた。
The news was about my company, so it struck close to home.そのニュースは私の会社のことだったので、撃が非常に大きかった。
His story of the collision agrees with mine.その突について彼が言う事はぼくのと一致する。 [M]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer [Add to Longdo]
[しょうとつ, shoutotsu] collision [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] impulse (in maths) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] ANPRALL, ZUSAMMENSTOSS [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] -Trieb [Add to Longdo]
動行為[しょうどうこうい, shoudoukoui] Triebhandlung [Add to Longdo]
[しょうげき, shougeki] Schock, Stoss [Add to Longdo]
[しょうとつ, shoutotsu] Zusammenstoss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top