ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -街-, *街*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[街, jiē, ㄐㄧㄝ] street, road, thoroughfare
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1101

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] street, #1,515 [Add to Longdo]
[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, ] street, #3,116 [Add to Longdo]
[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] street; main street, #5,545 [Add to Longdo]
[guàng jiē, ㄍㄨㄤˋ ㄐㄧㄝ, ] to take a walk; to window-shop; to stroll down the street, #6,045 [Add to Longdo]
[jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙, ] on the street, #6,448 [Add to Longdo]
[shàng jiē, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄝ, ] to go onto the streets, #12,437 [Add to Longdo]
步行[bù xíng jiē, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ, ] car-free zone, #14,494 [Add to Longdo]
华尔[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
小巷[dà jiē xiǎo xiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] large streets and small lanes, #18,180 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がい, gai] (n-suf,pref) .. street; .. quarter; .. district; (P) [Add to Longdo]
々;[まちまち, machimachi] (n) streets [Add to Longdo]
の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
[まちきん, machikin] (n) (col) (See サラ金) loan shark; Shylock [Add to Longdo]
[がいく, gaiku] (n) block (of land) [Add to Longdo]
[がいしょう, gaishou] (n) (See 露天商) street vendor [Add to Longdo]
[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker [Add to Longdo]
[がいず, gaizu] (n) street map [Add to Longdo]
宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like to get off at fifth avenue.5番で降りたいのですが。
Take a bus number 7 as far as Seventh Street.7番バスに乗って7番まで行きなさい。
How many people live in your town?あなたのには何人住んでいますか。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの老人たちは角に無駄話をしに行くのが好きだ。
Rumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.ウオールの暴落の噂で、ドルがいっせいに売りに出されました。
Let me show you around the town this afternoon.きょうの午後、ぼくがを案内してあげよう。 [M]
This is a business section of Tokyo.ここは東京のビジネスだ。
The snow is very deep here in our town in January.ここ私たちのでは1月は雪がとても深い。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて灯が途方もない角度に傾きつつあることを意味する。
Does this bus go to the center of town?このバスはの中心へ行きますか。
These slums are a disgrace to the city.このようなスラムは市の恥だ。
I tried to find out how many people really live in this town.このに実際は何人の人が住んでいるのか知ろうとした。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know Paris a little.[JP] パリのならちょっとね。 Live for Life (1967)
Instead of hanging around this dump, why don't you grab the Lexington Ave. local and go up and catch the show?[CN] 與其在這兒亂晃 為什麼不好好看看列克星敦大, 然後再上去一場秀呢? Applause (1929)
Veto to the hospice, he/she walks.[JP] バワリーが あんたの居場所だ Scarlet Street (1945)
- Right here on the street? - Yes.[CN] 在大上? A Farewell to Arms (1932)
Nobody gets in or out of that town.[JP] への住民の出入りは禁止だ わかったな The Crazies (1973)
I don't know![CN] 往马粥的公车是几号 你... Episode #1.7 (2004)
To the gallery Dellarowe in the 57.[JP] 57番の デラロウ画廊よ Scarlet Street (1945)
- Look, we've quarantined the area. We're sealing off the town.[JP] 聞け 全体は隔離される The Crazies (1973)
Send one of the boys across the street for my surgical bag, will you?[CN] 派個人去對面取我的手術包好嘛? Applause (1929)
I mean, I've always wanted to see Berkeley.[JP] バークレーは あこがれのでね The Graduate (1967)
She's gonna marry him too, if I have to buy a tin cup and sell pencils on Broadway.[CN] 就算我在百老匯大上捧著飯盆賣鉛筆, 我也會讓她嫁給他的 Applause (1929)
Are we what?[CN] и琌 Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まち, machi] Strasse [Add to Longdo]
[がいとう, gaitou] Strassenlaterne, Strassenbeleuchtung [Add to Longdo]
[まちかど, machikado] Strassenecke [Add to Longdo]
[がいろ, gairo] Strasse [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] Landstrasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top