ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -術-, *術*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[術, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  术 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Professional 行 skills 术; 术 also provides the pronunciation, Rank: 5534

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] method; technique, #1,087 [Add to Longdo]
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill, #183 [Add to Longdo]
艺术[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art, #1,156 [Add to Longdo]
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgical operation; operation; surgery, #1,236 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すべ, sube] (n,n-suf) art; means; technique; (P) [Add to Longdo]
[すべ, sube] (n) (uk) way; method; means [Add to Longdo]
を使う[じゅつをつかう, jutsuwotsukau] (exp,v5u) to practice magic; to practise magic [Add to Longdo]
を授ける[じゅつをさずける, jutsuwosazukeru] (exp,v1) to teach tricks to [Add to Longdo]
[じゅっけい, jukkei] (n) strategem; trick [Add to Longdo]
[じゅつご, jutsugo] (adj-no,n-adv,n-t) postoperative; (P) [Add to Longdo]
[じゅつご, jutsugo] (n,adj-no) technical term; terminology; nomenclature; (P) [Add to Longdo]
[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
[じゅつし, jutsushi] (n) technique user; magician [Add to Longdo]
[じゅつしゃ, jutsusha] (n) practitioner (in medicine, art, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表現できない」、とその芸家は叫んだ。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15世紀のイタリアでは美が栄えた。
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学技はおおいに進歩するだろう。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技会議には、18社、32人が出席しました。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航空技はずいぶん発達したものだ。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技の会社がその県に支社を設立した。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
I am no more an artist than you are.あなたと同様私も芸家ではないのです。
When did you get through with your engineering problem?あなたはその技的な問題をいつ片づけたのですか。
You have infinite possibilities as an artist.あなたは芸家としての無限の可能性を秘めている。
That painting by Rembrandt is a work of art.あのレンブラントの絵は芸作品です。
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印象派美の傑作である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅつ, jutsu] KUNST, TECHNIK, MITTEL, ZAUBEREI [Add to Longdo]
[じゅつ, jutsu] Kunst, Technik, Mittel, Zauberei [Add to Longdo]
[じゅっさく, jussaku] -List, Kunstgriff, Intrige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top