ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜-, *蜜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蜜, mì, ㄇㄧˋ] honey, nectar; sweet
Radical: Decomposition: 宓 (mì ㄇㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,014

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] honey, #4,632 [Add to Longdo]
[tián mì, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, ] sweet; honey, #5,355 [Add to Longdo]
[fēng mì, ㄈㄥ ㄇㄧˋ, ] honey, #6,192 [Add to Longdo]
[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ, ] bee; honeybee, #12,684 [Add to Longdo]
甜言[tián yán mì yǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ ㄩˇ, / ] sweet speech and honeyed words (成语 saw); hypocritical flattery, #18,748 [Add to Longdo]
[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, ] honeymoon, #20,616 [Add to Longdo]
[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
[mì jiàn, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] food preserved in sugar or honey, #39,882 [Add to Longdo]
[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]
[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #49,490 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みかん, mikan] (n) ส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みつ, mitsu] (n) nectar; honey; (P) [Add to Longdo]
[みつがい, mitsugai] (n) cappings (type of bees wax, beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
[みかん(P);ミカン, mikan (P); mikan] (n) (uk) mandarin orange (esp. the satsuma mandarin, Citrus unshiu); (P) [Add to Longdo]
柑の汁[みかんのしる, mikannoshiru] (n) mandarin orange juice [Add to Longdo]
柑小実蠅;柑小実蝿[みかんこみばえ;ミカンコミバエ, mikankomibae ; mikankomibae] (n) (uk) Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) [Add to Longdo]
柑畑;みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] (n) mandarin plantation [Add to Longdo]
吸い;[みつすい;ミツスイ, mitsusui ; mitsusui] (n) (uk) honeyeater (any of a number of long-tongued Australasian songbirds, esp. the cardinal honeyeater, Myzomela cardinalis) [Add to Longdo]
教;教え[みつおしえ;ミツオシエ, mitsuoshie ; mitsuoshie] (n) (uk) honeyguide (any bird of family Indicatoridae) [Add to Longdo]
穴熊[みつあなぐま;ミツアナグマ, mitsuanaguma ; mitsuanaguma] (n) (uk) (obsc) (See ラーテル) honey badger (Mellivora capensis) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hot lemon with honey is a good remedy for colds.かぜの治療には蜂入りのホットレモンがよく効く。
James Gould found them in bees too.ジェームズグルードはそれらを蜂にも見つけた。
The flower is alive with bees.その花には蜂がいっぱいたかっている。
Bees provide honey for us.ミツバチは我々にを与えてくれる。
Bees make honey.ミツバチは蜂をつくる。
You are always as busy as a bee.君はいつも蜂のように忙しくしているね。 [M]
Honey in the mouth and poison in the heart.口の中には、心の中には毒。
I substitute honey for jam.私はジャムの代わりに蜂を使います。
I like to spread honey on my toast in the morning.私は朝トーストに蜂を塗るのが好きです。
He used quite a little honey.彼はかなり大量の蜂を使った。
Bees provide us with honey.蜂は私達にを与えてくれる。
Bees provide us with honey.蜂はを供給してくれる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beeswax candle, hieroglyphics and residual ash.[JA] 蝋ロウソクに 象形文字と残留する灰 A Whole World Out There (2015)
- People and molasses.[JA] -労働力と糖 Live by Night (2016)
Y'all ought to be grateful. I can take back that molasses.[JA] 喜んでよ 糖を持って来られるわ Free State of Jones (2016)
And the most wonderful honeymoon in the world.[CN] 去度过世上最幸福的 Cavalcade (1933)
I recommend here mead[JA] ここでは蜂酒がお勧めだ Persona Non Grata (2015)
_[JA] "ザクロ糖は売り切れよ" Soon (2016)
I once walked into a brothel with a honeycomb and a jackass.[JA] 俺は一度売春宿へ 蜂とロバと一緒に No One (2016)
- Beeswax.[JA] - ろう Trial by Fire (2015)
Yes.[CN] 她在度月呢 Cruising with Marie (1999)
Three time up![CN] 永远甜恩爱 The Blue Angel (1930)
# It's sweet when the band is playing #[CN] 当乐声响起的时候, 多么甜 One Hour with You (1932)
I got you, honey.[JA] 私は、蜂をあなたを得ました。 Independence Day: Resurgence (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top