ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛮-, *蛮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛮, mán, ㄇㄢˊ] barbarians; barbarous, rude, savage
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] Like 亦 insects 虫, Rank: 2068

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized, #11,448 [Add to Longdo]
[mán hèng, ㄇㄢˊ ㄏㄥˋ, / ] rude and unreasonable, #28,679 [Add to Longdo]
[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, / ] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap, #45,350 [Add to Longdo]
[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, / ] savage; wild; uncivilized territory, #48,813 [Add to Longdo]
[mán gàn, ㄇㄢˊ ㄍㄢˋ, / ] to act rashly; to act precipitously regardless of the consequences; reckless; foolhardy; daredevil, #50,286 [Add to Longdo]
[mán yí, ㄇㄢˊ ㄧˊ, / ] common term for non-Han peoples in former times, not exclusively derogatory; barbarian, #51,559 [Add to Longdo]
[mán chán, ㄇㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to bother endlessly, #137,885 [Add to Longdo]
[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] rude and violent; fierce and reckless, #373,524 [Add to Longdo]
[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
[ばんきょう, bankyou] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
襟;カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour) [Add to Longdo]
[ばんご, bango] (n) language of the barbarians [Add to Longdo]
[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
[ばんしゅう, banshuu] (n) barbarous custom [Add to Longdo]
人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal [Add to Longdo]
[ばんせい, bansei] (n) rough voice [Add to Longdo]
僧;蕃僧[ばんそう, bansou] (n) (obsc) foreign priest; Western priest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are still barbarous nations.まだ野な国がある。
Years of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.移住者の部落が野人によって征服され、移住者の希望も生活も土壇場にきた時、長い歳月をかけての不幸とのたたかいに終止符がうたれた。
Music has charms to soothe a savage breast.音楽は野人の胸をなだめすかす魅力がある。
The young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool.泣いたことがない若者は野人であり、笑おうとしない老人は愚者である。
In culture, they are on the same plane as savages.教養の点では彼らは野人と同じ程度だ。
Is using fingers uncivilized?指を使うことは野なのだろうか。
The savage in man is never quite eradicated.人間の野性は決して根絶できない。
He is quite a savage.彼は全くの野人だ。
In revenge and in love woman is more barbarous than man is.復讐において、恋愛において、女は男よりも野である。
Scratch a Russian and find a Tartar.文明人も一皮むけば野人。
The savage robbed me of my precious jewels and ran away.な男がわたしの高価な宝石をうばって逃走した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]
[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top