ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛇-, *蛇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛇, shé, ㄕㄜˊ] snake
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 1689

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] snake; serpent; CL:條|条[tiao2], #4,519 [Add to Longdo]
[dú shé, ㄉㄨˊ ㄕㄜˊ, ] viper, #22,340 [Add to Longdo]
[mǎng shé, ㄇㄤˇ ㄕㄜˊ, ] boa constrictor, #34,617 [Add to Longdo]
[shé pí, ㄕㄜˊ ㄆㄧˊ, ] snake skin, #41,646 [Add to Longdo]
[bái shé zhuàn, ㄅㄞˊ ㄕㄜˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Tale of the White Snake; Madam White Snake, #41,875 [Add to Longdo]
眼镜[yǎn jìng shé, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ, / ] cobra, #42,844 [Add to Longdo]
[shé xíng, ㄕㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, ] S-shaped; serpentine; coiled like a snake, #59,586 [Add to Longdo]
添足[huà shé tiān zú, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] lit. draw legs on a snake (成语 saw); fig. to ruin the effect by adding sth superfluous; to overdo it, #60,799 [Add to Longdo]
[fù shé, ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, ] venomous snake, #65,320 [Add to Longdo]
虚与委[xū yǔ wēi shé, ㄒㄩ ㄩˇ ㄨㄟ ㄕㄜˊ, / ] a pretence at complying (成语 saw); sham gestures of politeness, #89,795 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へび, hebi] (n) งู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へび(P);じゃ;くちなわ;へみ(ok), hebi (P); ja ; kuchinawa ; hemi (ok)] (n) (1) (じゃ is more associated with serpent and large snakes) snake; (2) serpent; large snake; (P) [Add to Longdo]
いちご;イチゴ;[へびいちご(蛇いちご;蛇苺);ヘビイチゴ;くちなわいちご(蛇いちご;蛇苺), hebiichigo ( hebi ichigo ; hebi ichigo ); hebiichigo ; kuchinawaichigo ( hebi ichig] (n) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry [Add to Longdo]
の道は[じゃのみちはへび, janomichihahebi] (exp) (id) Set a thief to catch a thief [Add to Longdo]
の目[じゃのめ, janome] (n) (umbrella with) bull's-eye (pattern); (P) [Add to Longdo]
の目の砂[じゃのめのすな, janomenosuna] (n) sand circle around the sumo ring [Add to Longdo]
の目傘[じゃのめがさ, janomegasa] (n) paper umbrella (with a bull's-eye design) [Add to Longdo]
の目蝶;目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling [Add to Longdo]
の様[へびのよう, hebinoyou] (adj-na) snakelike; snaky; serpentine [Add to Longdo]
の鬚[じゃのひげ;ジャノヒゲ, janohige ; janohige] (n) (uk) dwarf mondo grass (Ophiopogon japonicus) [Add to Longdo]
革;ヘビ革[へびがわ(蛇革);ヘビがわ(ヘビ革), hebigawa ( hebi kawa ); hebi gawa ( hebi kawa )] (n,adj-no) snakeskin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is the snake that tempts Eve.イブをそそのかしたにはだ。
Some people dislike eels because they look like snakes.ウナギはみたいだからといって嫌う人がいる。
Is this snake safe to touch?このは触っても安全ですか。
You can't use this faucet; it's out of order.この口は使えません。故障しています。
Judging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.その腫れから判断すると、その人はきっとにかまれたに違いありません。
Just as Moses lifts up the snake in the desert...モーセが広野でをあげたように・・・。
Let a sleeping dogs lie.やぶを突いてをだすな。
There's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.鬼が出るかが出るか。この提案書の結果が見物だね。
Seen from the sky, the river looked like a huge snake.空から見ると河は巨大なのように見えた。
I have a horror of snakes.私はが大嫌いです。
I'm not in the least afraid of snakes.私はなど全然怖くない。
The snake bit me in the leg.私はに脚をかまれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へび, hebi] Schlange [Add to Longdo]
の目[じゃのめ, janome] (altjapanischer) Oelpapierregenschirm [Add to Longdo]
[じゃばら, jabara] -Balg (Kamera), Gesims (Gebaeude) [Add to Longdo]
[だこう, dakou] gewunden, maeandrig [Add to Longdo]
[だそく, dasoku] ueberfluessig, unnoetig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top