ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蚀-, *蚀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蚀, shí, ㄕˊ] to nibble at, to erode; an eclipse
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] An insect 虫 bite 饣; 饣 also provides the pronunciation,  Rank: 2,625

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption, #11,269 [Add to Longdo]
[qīn shí, ㄑㄧㄣ ㄕˊ, / ] to erode; to corrode, #12,942 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] to nibble; erosion; eclipse, #15,341 [Add to Longdo]
[bō shí, ㄅㄛ ㄕˊ, / ] denude; corrode, #57,920 [Add to Longdo]
[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] lunar eclipse; eclipse of the moon, #75,862 [Add to Longdo]
[mó shí, ㄇㄛˊ ㄕˊ, / ] erosion; abrasion, #88,603 [Add to Longdo]
[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, / ] erosion; wearing away; ablation, #94,263 [Add to Longdo]
[fǔ shí jì, ㄈㄨˇ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] a corrosive (chemical), #107,195 [Add to Longdo]
偷鸡不成把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #111,919 [Add to Longdo]
[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, / ] total eclipse, #114,385 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ethna bromide induces asphyxia, but in order to delay the erodent action of the exnide,[CN] 溴化砷能造成窒息 但是为了降低砷化物的腐 Monsieur Verdoux (1947)
I'm preparing a report on soil erosion at the moment.[CN] 我正在做土壤腐的报告 The Man Who Knew Too Much (1956)
And what's more, the evidence seems pretty conclusive that it has not been covered up by natural erosion or other forces.[CN] 所有的证据似乎完全确定 它不是被自然的侵或其它力量所掩盖 2001: A Space Odyssey (1968)
Invaded by seas[CN] 被海洋侵 Cleo from 5 to 7 (1962)
Well, there's one policeman around here who isn't corrupt.[CN] 好 这里有个警察不受腐 Irma la Douce (1963)
Suicide by poison, subdivided by types of poison... such as corrosive, irritant, systemic, gaseous, narcotic... alkaloid, protein, and so forth.[CN] 服毒自杀又分成多类 腐 刺激 全身 气体 麻醉药 碱 蛋白之类 Double Indemnity (1944)
I put my trust in time... and waited for the rock to wear down.[CN] 时光飞逝 我现在只有信任岁月 等待身边的岩石被侵殆尽 The Time Machine (1960)
Trying to corrupt me, eh?[CN] 想腐我 嗯? Come Play with Me (1968)
I prayed... wondering how many eons must pass... before the wind and rain could wear away the mountain.[CN] 我向上苍祷告 不知道要过多少年 风雨才能穿囚禁我的岩石 让我重见天日 The Time Machine (1960)
The most dangerous erosion is not to land.[CN] 最危险的侵不是夺去土地 Wild River (1960)
Look, Hawkeye, the artery can erode.[CN] 鹰眼 动脉会腐,我... MASH (1970)
You'd better go before your philosophy corrupts me.[CN] 你还是走吧,在你的哲学腐我之前 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top