ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虚-, *虚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虚, xū, ㄒㄩ] false; worthless, hollow, empty; vain
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 stalking in the bushes 业, Rank: 1071

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, / ] devoid of content; void; false; empty; vain, #3,946 [Add to Longdo]
[xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ, / ] false; a fake; an impostor, #4,902 [Add to Longdo]
[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ, / ] fictitious; theoretical; virtual, #6,230 [Add to Longdo]
[xū wěi, ㄒㄩ ㄨㄟˇ, / ] false; hypocritical; artificial; sham, #10,118 [Add to Longdo]
[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, / ] hollow; emptiness; meaningless, #10,696 [Add to Longdo]
[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest, #11,366 [Add to Longdo]
[xū ruò, ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; in poor health, #12,885 [Add to Longdo]
[xū xīn, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ, / ] modest, #14,217 [Add to Longdo]
[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary, #15,955 [Add to Longdo]
[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, / ] vanity, #18,111 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょぞう, kyozou] (n) ภาพเหมือน, คนหน้าเหมือน, คนแต่งตัวเหมือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
;空;洞[うろ, uro] (n) hollow; cavity; hole [Add to Longdo]
々実々;実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
しい名声;空しい名声[むなしいめいせい, munashiimeisei] (n) empty name [Add to Longdo]
に乗ずる[きょにじょうずる, kyonijouzuru] (exp,vz) (obsc) to catch off guard [Add to Longdo]
ろ;空ろ[うつろ, utsuro] (adj-na,n) blank; cavity; hollow; empty (space) [Add to Longdo]
ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]
をつく;を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment [Add to Longdo]
[きょい, kyoi] (n) nominal rank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your lies pain me.あなたは言で私は苦しめる。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃は、かつては神社だった。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつも真っ向勝負だけでなく、たまには実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。
Emma has a very poor constitution.エマは弱体質だ。
There is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.おそらく、人間の持って生まれた感情の中で、栄心ほど抑えにくいものはないだろう。
Chris is very attractive and wealthy, but not very modest.クリスはとても魅力的だし、お金も持っています。でも、少しばかり謙さが足りません。
Those ruins were once a splendid palace.この廃はかつて立派な宮殿であった。
The humble man is getting along with his neighbors.その謙な男は近所の人達とうまくやっている。
The explosion reduced the facilities to ruins.その施設は爆破によって廃になった。
The castle is now in ruins.その城は今では廃となっている。
The sight of the ruins brought home to him the meaning of war.その廃の光景は彼に戦争の意味を痛感させた。
Bob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.ボブは酷く取り乱していて、現実と構の区別がほとんど出来なかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょ, kyo] LEER [Add to Longdo]
[きょぎ, kyogi] -falsch, unwahr, erfunden [Add to Longdo]
[きょじゃく, kyojaku] -schwach, schwaechlich [Add to Longdo]
[きょしん, kyoshin] Eitelkeit [Add to Longdo]
[きょえい, kyoei] Eitelkeit [Add to Longdo]
無主義[きょむしゅぎ, kyomushugi] Nihilismus [Add to Longdo]
[こくう, kokuu] -Himmel, -Luft, -Leere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top