ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虐-, *虐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虐, nüè, ㄋ˙] cruel, harsh, oppressive
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 baring its claws 彐, Rank: 2665

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nu:è, nu:ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
[nu:è dài, nu:ㄜˋ ㄉㄞˋ, ] mistreatment, #11,402 [Add to Longdo]
[sìnu:e4, ㄙˋnu:è, ㄜˋ, ] wreak havoc; devastate, #19,206 [Add to Longdo]
[bàonu:e4, ㄅㄠˋnu:è, ㄜˋ, ] brutal; tyrannical, #44,966 [Add to Longdo]
助纣为[zhù zhòu wéinu:e4, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:è, ㄜˋ, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy, #60,055 [Add to Longdo]
谑而不[xuè ér bùnu:e4, ㄒㄩㄝˋ ㄦˊ ㄅㄨˋnu:è, ㄜˋ, / ] to tease; to mock sb without offending; to banter, #590,296 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎゃくたい, gyakutai] (vt) ทำทารุณกรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
げられた人人;げられた人々[しいたげられたひとびと, shiitageraretahitobito] (n) the oppressed; downtrodden people [Add to Longdo]
げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P) [Add to Longdo]
[ぎゃくぐう, gyakuguu] (n,vs) (See 待) ill-treatment; abuse [Add to Longdo]
[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
使[ぎゃくし, gyakushi] (n,vs) driving someone too hard [Add to Longdo]
[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We deplore your cruelty to animals.あなたの動物待を残念におもう。
From that moment on he felt undying hatred for his oppressors.その時以来、彼は自分を待するものに対して尽きる事のない憎しみを感じるようになった。
It is cruel of him to ill-treat pets.ペットを待すると彼は残酷だ。
I will not allow you to be ill-treated.君が待されているのを放ってはいられない。 [M]
The cops are searching for clues to the cruel murder.警官たちはその残な殺人事件の手掛かりを捜している。
The cops are searching for clues to the brutal murder.警官はその残な殺人事件の手がかりを探している。
I will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.私はネロと言えば暴政と残を連想する。
The general ordered the massacre of all war prisoners.将軍は捕虜全員の殺を命じた。
How long can the world stand by and watch these atrocities?世間はいつまでこれらの暴を傍観し続けるのか。
Many atrocities were committed during the war.戦争中多くの残行為が行われた。
Don't be cruel to animals.動物を待してはいけないよ。
The dictator oppressed the people.独裁者は人々をげた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
げる[しいたげる, shiitageru] misshandeln [Add to Longdo]
[ぎゃくたい, gyakutai] misshandeln, schlecht_behandeln [Add to Longdo]
[ぎゃくさつ, gyakusatsu] Gemetzel, Blutbad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top