ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葡-, *葡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[葡, pú, ㄆㄨˊ] grapes; Portugal, Portuguese
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  匍 (pú ㄆㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,130

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú tao, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, ] grape, #6,111 [Add to Longdo]
萄酒[pú tao jiǔ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄐㄧㄡˇ, ] (grape) wine, #8,192 [Add to Longdo]
萄牙[Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ, ] Portugal, #8,217 [Add to Longdo]
萄糖[pú tao táng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄤˊ, ] glucose C6H12O6, #11,685 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] grapes; Portugal (abbr.); Portuguese, #13,574 [Add to Longdo]
萄球菌[pú táo qiú jūn, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, ] Staphylococcus, #22,853 [Add to Longdo]
萄球菌[pú tao qiú jūn, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, ] staphylococcus, #22,853 [Add to Longdo]
萄柚[pú táo yòu, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ, ] grapefruit, #31,056 [Add to Longdo]
萄干[pú tao gān, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄍㄢ, / ] dried raisins, #32,398 [Add to Longdo]
萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] vineyard, #42,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぽ, po] (n,n-pref,n-suf) (abbr) Portugal [Add to Longdo]
[ぶどう(P);えび(ok), budou (P); ebi (ok)] (n) grape; (P) [Add to Longdo]
萄ジュース[ぶどうジュース, budou ju-su] (n) (uk) grape juice [Add to Longdo]
萄園[ぶどうえん, budouen] (n) vineyard [Add to Longdo]
萄牙(ateji)[ポルトガル, porutogaru] (n) (uk) Portugal [Add to Longdo]
萄葛[えびかずら, ebikazura] (n) (1) (arch) grapevine; (2) switch (of hair) [Add to Longdo]
萄狩り[ぶどうがり, budougari] (n) grape picking [Add to Longdo]
萄酒;ぶどう酒;ブドウ酒[ぶどうしゅ(萄酒;ぶどう酒);ブドウしゅ(ブドウ酒), budoushu ( budou sake ; budou sake ); budou shu ( budou sake )] (n,adj-no) (grape) wine [Add to Longdo]
萄状球菌[ぶどうじょうきゅうきん, budoujoukyuukin] (n) staphylococcus [Add to Longdo]
萄色[ぶどういろ;えびいろ, budouiro ; ebiiro] (n) grape (dark purplish-red colour) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This wine is made from grapes.このワインは萄から作られています。
These grapes are ripe.この萄は熟している。
Sour grapes.すっぱい萄。
Wine is made from grapes.ワインは萄から作られる。
I didn't use to like wine, but I'm quite fond of it.私は以前は萄酒が嫌いでしたが、今ではとても好きです。
I like grape jelly best.私は萄ゼリーが一番好きです。
I like such fruits as grapes and peaches.私は萄や桃のような果物が好きだ。
Do not put new wine into old bottles.新しい萄酒は古い皮袋に入れてはならない。
He drank a glass of red wine.彼は赤萄酒を一杯飲んだ。
Grapes are made into wine.萄は萄酒につくられる。
A meal without wine is like a day without sunshine.萄酒のない食事なんて太陽の輝きのない日のようなものだ。
Give me a bottle of wine.萄酒を1瓶ください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lacrima Christi.[JA] キリストの涙 <ラクリマ・クリスティ> *キリストの涙が落ちた所に萄が生えワインとなった The Program (2015)
The manner of ordering wine without looking at the price?[JA] 萄酒の注文する 価格を見ずに? The Handmaiden (2016)
Here... what is it with grapes and hospitals?[CN] 给... 有萄的医院是什么呢? Skellig: The Owl Man (2009)
A grape with nothing to hide.[JA] 皮膚のように 萄は何も隠さない Entrée (2013)
Here, have a grape.[CN] Here, have a grape. 给,吃颗 Skellig: The Owl Man (2009)
I love Norton grapes. Same colour inside as outside.[JA] ノートン萄が好きでね 中と外が同色だ Entrée (2013)
The Count kept pushing wine on me.[JA] 伯爵は萄酒を私に沢山飲ませた The Handmaiden (2016)
I was at the Lisboa and you have 5 minutes to fetch me.[CN] 那天我在京. 要吃盛记白粥 Poker King (2009)
Zwingli said that breaking bread, drinking wine, are symbols.[CN] 茨温利说,掰面包、喝萄酒都是象征, Reformation: The Individual Before God (2009)
Spain and Portugal after the fall of Muslim Granada in 1492.[CN] 当穆斯林控制的格拉那达于1492年陷落后, 他们被从西班牙和萄牙赶了出来。 God in the Dock (2009)
And the defense of the Portuguese disseminated. Another chance.[CN] 萄牙防守又一次进球 又一次机会! Goal! III (2009)
Two glasses of chianti and a story about my grandma in Sicily.[CN] 两杯吉安蒂红萄酒 和一个我外婆在西西里岛的故事 The Beantown Bailout Job (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top