ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

落ちる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -落ちる-, *落ちる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] TH: สอบตก  EN: to fail (e.g. exam)
落ちる[おちる, ochiru] TH: หล่น
落ちる[おちる, ochiru] TH: หลุดออก
落ちる[おちる, ochiru] TH: ด้อยกว่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競争力が落ちる
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああ遊んでいては彼が試験に落ちるのも当たり前だ。
Hold on tight, otherwise you will fall offしっかり捕まえていろ、そうしないと落ちるぞ。 [M]
The child heard something fall with a crash.その子供は、何かがガチャンと落ちるのを聞いた。
The boy all but fell into the river.その少年はあやうく川へ落ちるところだった。
You don't fall in love with somebody because he's prefect.その人が申し分がないからといって、恋に落ちるわけではない。
Either of the students may fail the exam.どちらかの学生が試験に落ちるかもしれない。
Newton saw an apple fall off a tree.ニュートンはりんごが木から落ちるのを見た。
You could have heard a pin drop.ピンの落ちる音が聞こえるほど静かだった。
Another step, and you'll fall over the cliff.もう一歩下がると、崖から落ちるよ。
Another step, and you will fall down the precipice.もう一歩進めばあなたはがけから落ちるでしょう。
If you were to fall from that bridge, it would be almost impossible to rescue you.もし君がその橋から落ちるようなことがあれば、君を救うのはほとんど不可能だろう。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top