ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -萄-, *萄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[萄, táo, ㄊㄠˊ] grapes
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  匋 (táo ㄊㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,210

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú tao, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, ] grape, #6,111 [Add to Longdo]
[pú tao jiǔ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄐㄧㄡˇ, ] (grape) wine, #8,192 [Add to Longdo]
[Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ, ] Portugal, #8,217 [Add to Longdo]
[pú tao táng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄤˊ, ] glucose C6H12O6, #11,685 [Add to Longdo]
球菌[pú táo qiú jūn, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, ] Staphylococcus, #22,853 [Add to Longdo]
球菌[pú tao qiú jūn, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, ] staphylococcus, #22,853 [Add to Longdo]
[pú táo yòu, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ, ] grapefruit, #31,056 [Add to Longdo]
[pú tao gān, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄍㄢ, / ] dried raisins, #32,398 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] grapes, #38,875 [Add to Longdo]
[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] vineyard, #42,348 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This wine is made from grapes.このワインは葡から作られています。
These grapes are ripe.この葡は熟している。
Sour grapes.すっぱい葡
Wine is made from grapes.ワインは葡から作られる。
I didn't use to like wine, but I'm quite fond of it.私は以前は葡酒が嫌いでしたが、今ではとても好きです。
I like grape jelly best.私は葡ゼリーが一番好きです。
I like such fruits as grapes and peaches.私は葡や桃のような果物が好きだ。
Do not put new wine into old bottles.新しい葡酒は古い皮袋に入れてはならない。
He drank a glass of red wine.彼は赤葡酒を一杯飲んだ。
Grapes are made into wine.は葡酒につくられる。
A meal without wine is like a day without sunshine.酒のない食事なんて太陽の輝きのない日のようなものだ。
Give me a bottle of wine.酒を1瓶ください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lacrima Christi.[JA] キリストの涙 <ラクリマ・クリスティ> *キリストの涙が落ちた所に葡が生えワインとなった The Program (2015)
The manner of ordering wine without looking at the price?[JA] 葡酒の注文する 価格を見ずに? The Handmaiden (2016)
A grape with nothing to hide.[JA] 皮膚のように 葡は何も隠さない Entrée (2013)
FUCK YOU AND YOUR FUCKING RAISINS.[CN] 你他妈的,你他妈的 葡干。 Detour (2013)
I love Norton grapes. Same colour inside as outside.[JA] ノートン葡が好きでね 中と外が同色だ Entrée (2013)
The Count kept pushing wine on me.[JA] 伯爵は葡酒を私に沢山飲ませた The Handmaiden (2016)
And Wine.[CN] 和葡酒。 The Invisible Woman (2013)
Hmm. You know what, a Fresca sounds really good.[CN] 葡柚子汁好了 We're the Millers (2013)
Stain on his shirt... grape slushie, I believe.[JA] シャツの染みは葡ジュースだ Fountain of Youth (2014)
"The vineyards of San Juan, Argentina... with unique character."[JA] "サン フアンの葡園から" "アルゼンチンの" "ユニークな逸品を" The Clearing (2012)
When he needs fresh air, he paces around beneath a grape arbor.[JA] 新鮮な空気がほしければ 葡棚の下を歩きます Zero Dark Thirty (2012)
We're now passing a wine bar.[CN] 我们现在通过一个葡酒酒吧。 Girl on a Bicycle (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top