ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菊-, *菊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[菊, jú, ㄐㄩˊ] chrysanthemum
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  匊 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 2509

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] chrysanthemum, #7,554 [Add to Longdo]
[jú huā, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄚ, ] chrysanthemum, #7,688 [Add to Longdo]
[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, ] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower), #88,478 [Add to Longdo]
[tián jū, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄩ, ] Stevia, South American sunflower genus; sugarleaf (Stevia rebaudiana), bush whose leaves produce sugar substitute [Add to Longdo]
[tián jú táng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄩˊ ㄊㄤˊ, ] Stevia extract, used as sugar sustitute [Add to Longdo]
茉莉[mò lì jú zhǐ, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ ㄓˇ, ] jasmolin [Add to Longdo]
[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, / ] daisy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きく, kiku] (n) ต้นเบญจมาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きく, kiku] (n) chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium); (P) [Add to Longdo]
の花[きくのはな, kikunohana] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem [Add to Longdo]
の節句[きくのせっく, kikunosekku] (n) (See 五節句,重陽・ちょうよう) Chrysanthemum Festival (the 9th day of the 9th lunar month) (one of the five annual festivals) [Add to Longdo]
[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole [Add to Longdo]
[きっか;きくか, kikka ; kikuka] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
花章[きっかしょう, kikkashou] (n) Order of the Chrysanthemum [Add to Longdo]
花紋章[きくかもんしょう;きっかもんしょう, kikukamonshou ; kikkamonshou] (n) imperial chrysanthemum crest; imperial seal of Japan [Add to Longdo]
牛蒡;ごぼう[きくごぼう;キクゴボウ, kikugobou ; kikugobou] (n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica); Spanish salsify; viper's grass [Add to Longdo]
[きくづき, kikuduki] (n) (See 長月) ninth month in the lunar calendar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Chrysanthemums smell sweet.はよい香りがする。
She grows flowers such as tulips, pansies and daisies.彼女はチューリップ、パンジーやひなのような花を育てている。
She stopped picking daisies.彼女は雛を摘むのをやめた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きく, kiku] CHRYSANTHEME [Add to Longdo]
の御紋[きくのごもん, kikunogomon] das_kaiserliche_Chrysanthemenwappen [Add to Longdo]
の花[きくのはな, kikunohana] Chrysantheme [Add to Longdo]
人形[きくにんぎょう, kikuningyou] Chrysanthemenpuppe [Add to Longdo]
作り[きくづくり, kikudukuri] Chrysanthemenzucht [Add to Longdo]
[きくち, kikuchi] Kikuchi (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top