ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荷-, *荷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荷, hé, ㄏㄜˊ] lotus, water lily; burden, responsibility; Holland
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  何 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,427

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] lotus; abbr. for the Netherlands or Holland 蘭|兰, #7,164 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] load; burden; charge, #8,312 [Add to Longdo]
[bò he, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] field mint; peppermint, #16,129 [Add to Longdo]
[hé huā, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lotus, #17,335 [Add to Longdo]
[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, / ] load; lading (weight), #19,932 [Add to Longdo]
尔蒙[hé ěr méng, ㄏㄜˊ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] hormone (loan word); also called 激素, #24,103 [Add to Longdo]
[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
包蛋[hé bāo dàn, ㄏㄜˊ ㄅㄠ ㄉㄢˋ, ] poached egg, #43,886 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
造する[にづくりする, nizukurisuru] (n vt) การจัดของเพื่อการขนย้าย
[にづくり, nizukuri] การจัดของเพื่อการขนย้าย
造り[にづくり(する), nizukuri ( suru )] (n vt) การจัดของสำหรับขนย้าย
[かじゅう, kajuu] น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักสินค้าที่บรรทุก น้ำหนักโหลด น้ำหนักสินค้าที่โหลด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (suf,ctr) counter for loads (that can be carried on one's shoulders) [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [Add to Longdo]
が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp,v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
が重い[にがおもい, nigaomoi] (exp) to have a lot on one's shoulders; to bear a lot of responsibility [Add to Longdo]
が勝つ[にがかつ, nigakatsu] (exp,v5t) to be unequal to the burden (job); to be too heavy a load for [Add to Longdo]
を下ろす[にをおろす, niwoorosu] (exp,v5s) to take a load off [Add to Longdo]
扱い[にあつかい, niatsukai] (n) handling of freight [Add to Longdo]
[にぐら, nigura] (n) packsaddle [Add to Longdo]
為替[にがわせ, nigawase] (n) documentary bill; bill of exchange [Add to Longdo]
為替手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you keep my bags here until four?4時まで物を預かっていただけませんか。
Where are the bags from Flight 57?57便の物はどこにあるか。
Can you absolutely assure delivery by August 15?8月15日までの出を確実にしていただけますか。
Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?JL123便の物は、どこへ行けば受け取れるか教えてください。
Where is the baggage for flight JL 123?JL123便の物はどこですか。
Do you only have this bag with you?あなたの物は、このバッグだけですか。
It looks like your luggage is on the next flight.あなたの物は、この次の便に乗っているようです。
Shall I carry your baggage?あなたの物を運びましょうか。
Let me relieve you of your baggage.あなたの物を持たせて下さい。
Your shipment should be delivered within twenty four hours.あなたの船は、24時間以内に運ばれるでしょう。
I've got my bag, run right home.あわてて物をかかえて家に帰ってみたら。
How many pieces of baggage do you have?物はいくつございますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walshy came to collect his things the next day.[JA] 翌日 物を取りに来たが The Secret of Sales (2017)
Hold that wagon![JA] 馬車を止めろ The Spoils of War (2017)
Just like air going out of a popped balloon.[CN] 总统从爱华州带出来的好势头 Chapter 40 (2016)
Her dragon burnt a thousand wagons.[JA] ドラゴンは一千の馬車を焼き払った Eastwatch (2017)
Guard those wagons![JA] 馬車を守れ! The Spoils of War (2017)
I don't want to speak ill of the recently departed but that man was a liability.[JA] 悪口は言いたくないが お物でした Sexy Rollercoasters (2017)
And it is important for it not become a burden to us.[JA] 〝早く取材を 再開したほうがいいわ〞 〝取材を重に 感じないで〞  ()
But nobody has the guts to say that because it gets all tangled up in this sexual harassment crap.[CN] 来自俄克拉马州塔尔萨的陈述 说留意这个女子 Confirmation (2016)
Hundreds of supporters lined up at nearly every one of his Iowa events, sometimes numbering in the thousands.[CN] 他在爱华州的每场活动 Chapter 40 (2016)
What kind of package?[JA] どんな物ですか? The Secret of Sales (2017)
Earth is the responsibility. Nothing goes down to the planet.[JA] 地球が重なら 別に降りなくても良いのよ Life (2017)
You're not gonna close the gap in New Hampshire by Tuesday.[CN] 你们在爱华州是勉强通过 Chapter 40 (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[に, ni] Last, Fracht, Gepaeck [Add to Longdo]
崩れ[にくずれ, nikuzure] Herabfallen_einer_Ladung (LKW) [Add to Longdo]
揚げ[にあげ, niage] Anlandung, Landung, Ausladen, Loeschung [Add to Longdo]
[にもつ, nimotsu] Gepaeck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top