ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -草-, *草*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[草, cǎo, ㄘㄠˇ] grass, herbs; straw, thatch
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  早 [zǎo, ㄗㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 789

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough, #1,938 [Add to Longdo]
[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, ] draft (legislation, proposal etc), #3,484 [Add to Longdo]
[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie, #6,864 [Add to Longdo]
[cǎo méi, ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, ] strawberry, #7,335 [Add to Longdo]
[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, ] draft (a bill); draw up (plans), #9,169 [Add to Longdo]
[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, ] lawn; meadow; sod; turf, #9,880 [Add to Longdo]
[cǎo píng, ㄘㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, ] lawn, #11,912 [Add to Longdo]
[gān cǎo, ㄍㄢ ㄘㄠˇ, ] licorice root, #13,049 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くさ, kusa] (n) หญ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 書) cursive script; "grass" kanji [Add to Longdo]
(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) [Add to Longdo]
々;[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely [Add to Longdo]
いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat) [Add to Longdo]
する[そうする, sousuru] (vs-s,vt) to draft; to write a rough copy [Add to Longdo]
とん;墩(oK)[そうとん, souton] (n) (arch) cylindrical seat made of straw covered in fabric [Add to Longdo]
の根[くさのね, kusanone] (exp,n) grassroots; rank and file; the roots of grass; (P) [Add to Longdo]
の根BBS[くさのねビービーエス, kusanone bi-bi-esu] (n) {comp} grassroots bulletin board [Add to Longdo]
の根ネット[くさのねネット, kusanone netto] (n) {comp} grassroots network [Add to Longdo]
の根運動[くさのねうんどう, kusanoneundou] (n) grass-roots movement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Certainly not."「煙を吸ってもいいですか」「ええ、どうぞ」
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Do you eat seaweed in your country?あなたの国では海を食べますか。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.ある暑い夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった牧を刈っていました。
Our garden was full of weeds.うちの庭は雑だらけだった。
Dad can blow many smoke rings.お父さんは煙の煙でたくさん輪を作れる。
A cowboy is driving cattle to the pasture.カウボーイが牛を牧地へ追っていく。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙は禁止されています。
May I smoke here?ここで煙をすってよろしいか。
Please refrain from smoking cigarettes here.ここで煙を吸うのはご遠慮くださいませんか。
You are not to smoke here.ここで煙を吸ってはなりません。
This vine wines around trees.このつるは木にからみつきます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くさ, kusa] Gras, Kraut [Add to Longdo]
[くさかんむり, kusakanmuri] (Bezeichnung_fuer_Radikal_140) [Add to Longdo]
[そうげん, sougen] Wiese, Grasflaeche [Add to Longdo]
[ぞうり, zouri] Strohsandalen [Add to Longdo]
[そうしょ, sousho] kalligraphisch_verkuerzte, Form_der_Kanji [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[そうあん, souan] Entwurf [Add to Longdo]
稿[そうこう, soukou] Entwurf, Konzept [Add to Longdo]
[くさばな, kusabana] Blume, bluehende_Pflanze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top