ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茎-, *茎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茎, jīng, ㄐㄧㄥ] stem, stalk
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  ?
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 2675

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem, #12,968 [Add to Longdo]
[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
[gēn jīng, ㄍㄣ ㄐㄧㄥ, / ] stolon; runner; rhizome; rhizoma, #53,413 [Add to Longdo]
[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants, #57,546 [Add to Longdo]
[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]
缠绕[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
根状[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]
[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くき, kuki] (n) stalk; stem; (P) [Add to Longdo]
若布;わかめ[くきわかめ, kukiwakame] (n) (See 若布・わかめ) wakame stem; central rib of the wakame leaf [Add to Longdo]
茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] (n) tip of a stem (of a plant) [Add to Longdo]
漬;漬け[くきづけ, kukiduke] (n) salt pickling of a turnip or daikon, inc. leaves and stalk [Add to Longdo]
[けいよう, keiyou] (n) stems and leaves [Add to Longdo]
葉植物[けいようしょくぶつ, keiyoushokubutsu] (n) (See 葉状植物) cormophyte [Add to Longdo]
葉体[けいようたい, keiyoutai] (n) (See 葉状体) corm; cormus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your gums will get numb in a few minutes.2、3分で歯がしびれてきます。
The stalk is a little bigger around than your little finger.そのは君の小指よりやや太い。 [M]
The plant has an underground stem.その植物には地下がある。
A rose has thorns on it stem.バラはに刺がある。
My gums are swollen.がはれています。
I have pus coming out of my gums.からうみが出ます。
Do your gums bleed?から出血しますか。
I have bleeding gums.から出血をしています。
You have a gum infection.が炎症を起こしています。
I think I have a gum infection.が炎症を起こしているようなのですが。
Does anything touch your gums?に当たるところはないですか。
Your gums are in bad shape.の状態が悪いです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くき, kuki] -Stengel, -Stiel, -Halm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top