ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹-, *苹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[苹, píng, ㄆㄧㄥˊ] apple; duckweed, Artemisia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,478

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] (artemisia); duckweed, #20,740 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] marsiliaceae; clover fern, #20,740 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] apple, #20,740 [Add to Longdo]
[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] apple, #2,184 [Add to Longdo]
果蠹蛾[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Apple Inc. [Add to Longdo]
果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] apple core [Add to Longdo]
果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]
果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, / ] apple pie [Add to Longdo]
果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] Apple computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へいか;ひょうか, heika ; hyouka] (n) (See 果・りんご) apple (fruit) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uncle! That says, 'ape'.[CN] 叔叔这不是「」字啊! Miracle in Cell No. 7 (2013)
Apple.[CN] 果...  Miracle in Cell No. 7 (2013)
Because if you are on the fucking cider and I find out,[CN] 因为如果你在他妈的果酒 而且我发现, Locke (2013)
One can of cider, yeah![CN] 果酒的一个就可以了,耶! Locke (2013)
Donal, how many ciders have you had?[CN] 多纳尔,有多少果酒你有没有? Locke (2013)
So it is cider that you're drinking?[CN] 因此,它是果酒,你喝酒了? Locke (2013)
Apple is 'a-p-p-I-e'.[CN] 果,有草花头 Miracle in Cell No. 7 (2013)
(Kurdish) Sorry comrade no more apples left.[CN] (库尔德语) 对不起 同志 没有果了. Jîn (2013)
And that's on two cans of fucking cider.[CN] 而这两个罐他妈的果酒。 Locke (2013)
Now, the rest.[CN] ... Miracle in Cell No. 7 (2013)
"The apple doesn't fall far from the tree."[CN] "果并没有从树上落下远。" Locke (2013)
Next, 'apple'.[CN] 下个「果」 Miracle in Cell No. 7 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top