ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英雄

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英雄-, *英雄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英雄[yīng xióng, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, ] hero, #2,030 [Add to Longdo]
无名英雄[wú míng yīng xióng, ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, / ] unnamed hero, #69,836 [Add to Longdo]
英雄所见略同[yīng xióng suǒ jiànlu:e4 tong2, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋlu:è tóng, ㄜˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] lit. heroes usually agree (成语 saw); Great minds think alike., #71,942 [Add to Longdo]
孤胆英雄[gū dǎn yīng xióng, ㄍㄨ ㄉㄢˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, / ] solitary hero; maverick, #89,923 [Add to Longdo]
时势造英雄[shí shì zào yīng xióng, ㄕˊ ㄕˋ ㄗㄠˋ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, / ] Time makes the man (成语 saw). The trend of events brings forth the hero., #91,665 [Add to Longdo]
英雄[yīng xióng shì, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, ] heroic, #96,394 [Add to Longdo]
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
儿女英雄[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
英雄[nǚ yīng xióng, ㄋㄩˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, ] heroine [Add to Longdo]
射雕英雄[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
英雄[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P) [Add to Longdo]
英雄好色[えいゆうこうしょく, eiyuukoushoku] (exp) All great men like women; Great men enjoy sensual pleasure [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
英雄主義[えいゆうしゅぎ, eiyuushugi] (n) heroism [Add to Longdo]
英雄色を好む[えいゆういろをこのむ, eiyuuirowokonomu] (exp) (id) Great men have great fondness for the sensual pleasures [Add to Longdo]
英雄崇拝[えいゆうすうはい, eiyuusuuhai] (n) hero worship [Add to Longdo]
英雄[えいゆうてき, eiyuuteki] (adj-na) heroic [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
英雄[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古代ギリシアの英雄だった。
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの偉大な英雄、つまりシーザーは暗殺されたのです。
Every man cannot be a hero.すべての人が英雄になれるわけではない。
The hero's speech touched the entire audience.その英雄の演説はすべての聴衆に感動を与えた。
His victory made him a hero.その勝利で彼は英雄になった。
One murder makes a villain, millions a hero.一人殺せば悪人となるが何百万人を殺せば英雄となる。
No man is a hero to his valet.英雄も従者にはただの人。
Who loves not wine, women and song he is a fool his whole life.英雄色を好む。
Like knows like.英雄相知る。
I'm a hero.俺は英雄。 [M]
Modern heroes are represented by rock stars.現代の英雄はロックスターが代表している。
I don't like a novel without a hero.私は英雄のいない小説は嫌いだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
英雄[えいゆう, eiyuu] -Held, grosser_Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top