ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

若い

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -若い-, *若い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
若い[わかい, wakai] (adj-i) young; (P) [Add to Longdo]
若い燕;若いツバメ[わかいつばめ(若い燕);わかいツバメ(若いツバメ), wakaitsubame ( wakai tsubame ); wakai tsubame ( wakai tsubame )] (n) young lover of an older woman [Add to Longdo]
若い頃(P);若いころ(P)[わかいころ, wakaikoro] (n) one's youth; early life; one's early days; one's early years; (P) [Add to Longdo]
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age [Add to Longdo]
若い者;若いもの[わかいもの, wakaimono] (n) (See わかもの) young person [Add to Longdo]
若い者頭[わかいものがしら, wakaimonogashira] (n) functionary charged with training and organising young sumo wrestlers [Add to Longdo]
若い[わかいうち, wakaiuchi] (n) while young [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're still green.若いなあ。
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"Is she young?" "Yes, she is."「彼女は若いですか」「はい」
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
You young people have no sense of humor at all.あなたたち若い人はユーモアのセンスが全くない。
Your mother is very young, isn't she?あなたのお母さんは、とても若いですね。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということを頭に入れておくべきです。
You're still young.あなたはまだ若い
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に非常に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に非常に人気がある。
The agent built up the young singer.あの若い歌手は、プロダクションが育て上げた。
That young man is our teacher.あの若い男性は私たちの先生です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember this from a young age.[JA] だから若い頃から 作り方を見てた Barbecue (2017)
The hero of Hunter's Cove, who recently helped rescue a young girl from the jaws of a bloodthirsty shark is going out to search for the massive predator.[JA] 血に飢えたサメから 若い女性を救った この町のヒーローが Stalker's Prey (2017)
When Unsullied are young, the masters learn their fears.[JA] アサンリードが若い時に マスターは彼等が恐れるものを知る Stormborn (2017)
For someone so young, you're quite brilliant.[JA] 若いのに素晴らしい才能です Resident Evil: Vendetta (2017)
Yeah, well... we're all beautiful when we're young, aren't we?[JA] ああ、まあな... おれたちが若いとき みんな純粋だよな? Imminent Risk (2017)
They're all young women, but it doesn't bother me.[JA] 若い女ばかりだからって 別に 何とも思わない The Mysterious Million Yen Women (2017)
A young woman couldn't endure it.[JA] 若い女性には不可能です Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Now, these pirate recordings do not only feature the lovable alien, there's also a rather bizarre intermission featuring a conventionally pretty young lady.[JA] こちらの海賊版には 異星人だけでなく 奇妙な中断があり 若い女性が登場します Close Encounters (2017)
You're young.[JA] あなたは若い 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
He taught me from when I was young.[JA] 若い頃 祖父から 手ほどきを受けて Barbecue (2017)
You're young. You shouldn't have any problem.[JA] 若いんだから走れるだろう Feed (2017)
The shooter's got two hostages-- a young girl and a Hispanic woman.[JA] 狙撃班が二人の人質を 確認 若い女の子と ヒスパニック系の女性だ Casus Belli (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
若い[わかい, wakai] jung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top