ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色-, *色*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[色, sè, ㄙㄜˋ] color, tint, hue, shade; beauty, form; sex
Radical: Decomposition: 巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] What a person ⺈ desires 巴,  Rank: 304
[艳, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 丰 and sexy 色,  Rank: 2,104
[艴, fú, ㄈㄨˊ] angry, showing emotion on one's face
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] color,  Rank: 7,992
[艷, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 豐 and sexy 色,  Rank: 8,041

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex, #983 [Add to Longdo]
[shǎi, ㄕㄞˇ, ] color; dice, #983 [Add to Longdo]
[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ, ] persona; character in a novel, #2,103 [Add to Longdo]
[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
绿[lǜ sè, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ, 绿 / ] green, #2,122 [Add to Longdo]
[yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] color, #2,160 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character, #2,462 [Add to Longdo]
[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red (color); revolutionary, #2,517 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา
[しきさい, shikisai] (n) สี่สัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚異常[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いろ, iro] Thai: สี English: colour

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) {Buddh} (See 五蘊) rupa (form); (2) visible objects (i.e. color and form) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (ctr) counter for colours [Add to Longdo]
々(P);[いろいろ, iroiro] (n,adj-na,adj-no,adv,adv-to) (1) various; (2) (arch) various colors (colours); (P) [Add to Longdo]
々あって[いろいろあって, iroiroatte] (exp) (uk) (See 々) what with this and that; for a number of reasons; (P) [Add to Longdo]
ずれ;ズレ[いろずれ(ずれ);いろズレ(ズレ), irozure ( shoku zure ); iro zure ( shoku zure )] (n) color drift; color shift; color registration error [Add to Longdo]
っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic [Add to Longdo]
づく;付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe [Add to Longdo]
とりどり;取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]
めき立つ[いろめきたつ, iromekitatsu] (v5t,vi) to become excited [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.満面である。
Many men, many minds.十人十
You look sick.貴方は顔が悪い。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令少なし仁とはよくいったもんだ。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが長島さんに目をつかってるのをみたわよ。 [F]
I want to know more about your school life.あなたの学校生活についてもっと々知りたい。
That gray building?あの灰のビルですか。
You look pale.あなたは顔が悪いですよ。
You look pale.あなた顔が悪いですよ。
The color of that tie does not match the suit.あのネクタイのはその服に合わない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But don't alarm yourself, it is only a carnal act, performed in service not unlike my role as amanuensis.[CN] 不过请别惊慌,那仅限于肉体上的服务 和我的记录员的角没什么区别 Cloud Atlas (2012)
Soylent Green is people. Soylent Green is made of people![CN] "绿食品"(同名科幻电影)是人!"绿食品"是人肉做的! Cloud Atlas (2012)
It defines every relationship on God's green earth.[CN] 这条规则界定了,上帝的绿星球上的每一个关系: Cloud Atlas (2012)
I've got a, uh, blinking yellow on egress three.[JA] 私は,ええ,点滅している 出口3で黄 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Step away. Code yellow, the area is secure.[CN] 别过来,黄代码,这里安全了 Cloud Atlas (2012)
Faded. Forgotten.[JA] 退した。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
- The king's got a lot on his mind.[JA] - 王は々とお考えだ Eastwatch (2017)
Is it green?[JA] それは緑なの? Life (2017)
Hey, and if candy's not your bag, we've got a whole slew of items catering to a more experienced taste.[JA] アメが好きじゃないなら 他の物もたくさん持って来たんだ んな物があるよ Find This Thing We Need To (2017)
I know an excellent Spanish goldsmith, who works with such alacrity, that your Tilda may not have to know this was ever removed.[CN] 我认识一位出的西班牙金匠,他的手艺如此精湛 你的蒂尔达不会发现它被摘下来过 Cloud Atlas (2012)
This whore, with her cokeynut skin, and her slywise mask, smiling' n' worming' her way so your trust her you bring' her here, scavin' n' sivvin' for what?[CN] 这个婊子,长着椰子皮肤、戴着狡猾的面具 用微笑一点点收买了你的信任,让你带她来到这里 搜索,寻找什么,寻找什么,笨蛋! Cloud Atlas (2012)
Satan's gonads, not again.[CN] 老棍又来了! Cloud Atlas (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]
空間[いろくうかん, irokuukan] colour space [Add to Longdo]
座標系[いろざひょうけい, irozahyoukei] colour system [Add to Longdo]
指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping [Add to Longdo]
選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]
[しきち, shikichi] colour value [Add to Longdo]
定義スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いろ, iro] Farbe [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe, Liebe, sinnliche_Lust [Add to Longdo]
[しきさい, shikisai] Farbe, Faerbung [Add to Longdo]
[しきもう, shikimou] Farbenblindheit [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] farbiges_Papier, Buntpapier [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] japan.Kalligraphie, japan.Zeichenpapier [Add to Longdo]
[いろか, iroka] Farbe_und_Duft, Schoenheit, Zauber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top