ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -良-, *良*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[良, liáng, ㄌㄧㄤˊ] good, virtuous, respectable
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 835

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] good; very; very much, #4,236 [Add to Longdo]
[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine, #1,008 [Add to Longdo]
[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
[shàn liáng, ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, ] good and honest; kind-hearted, #4,854 [Add to Longdo]
[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]
[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, ] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor), #7,377 [Add to Longdo]
[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscience, #8,812 [Add to Longdo]
[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, ] improve, #8,881 [Add to Longdo]
[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] improved type; good breed; pedigree, #11,868 [Add to Longdo]
[liáng jī, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] a good chance; a golden opportunity, #13,746 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
い統治[よいとうじ, yoitouji] (n) ธรรมาภิบาล(Good Governance)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょうしん, ryoushin] TH: สำนึกที่ดี  EN: conscience

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (adj-f) (1) good; (n) (2) B grade (in an A, B, C ... system); (P) [Add to Longdo]
い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) [Add to Longdo]
いお年を[よいおとしを, yoiotoshiwo] (exp) Have a good New Year [Add to Longdo]
いとして[いいとして, iitoshite] (exp) (uk) (as 〜はいいとして, used to change the topic) enough about ... [Add to Longdo]
い引きが有る[よいひきがある, yoihikigaaru] (exp) to have a strong pull [Add to Longdo]
い資料[いいしりょう, iishiryou] (n) valuable material [Add to Longdo]
い児[いいこ, iiko] (n) good boy (or girl) [Add to Longdo]
い出足[よいであし, yoideashi] (n) good turnout of people; good start [Add to Longdo]
い成績を上げる[よいせいせきをあげる, yoiseisekiwoageru] (exp,v1) to achieve satisfactory results [Add to Longdo]
い男[よいおとこ, yoiotoko] (n) handsome man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かにい生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改は科学の一分野となった。
It was a week before she got well.1週間してやっと彼女はくなった。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇を取ってもい事になった。
Of the two stories, the latter story is better.2つの物語のうち、後の方がい。
The two brother couldn't get along with each other.2人の兄弟はお互いに仲くやっていくことができなかった。
You ought to have started half an hour ago.30分前に出発すればかったのに。
I received your Model 345 in good condition.345型はい状態で受け取りました。
Ai and Mariko are close friends; they go everywhere together.あいとまりこはとても仲がく、どこにでもいっしょに行く。
You are rude.あなたの態度はくない。
You may as well give up.あきらめた方がいのではないでしょうか。
The camera which you bought is better than mine.あなたが買ったカメラは私のよりい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょうこう, ryoukou] -gut, ausgezeichnet, befriedigend [Add to Longdo]
[りょうさい, ryousai] gute_Frau, gute_Ehefrau [Add to Longdo]
[りょうしん, ryoushin] Gewissen [Add to Longdo]
[りょうしつ, ryoushitsu] gute_Qualitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top