ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -船-, *船*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[船, chuán, ㄔㄨㄢˊ] ship, boat, vessel
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 614

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] a boat; vessel; ship, #1,957 [Add to Longdo]
[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] airship; spaceship, #6,626 [Add to Longdo]
[chuán bó, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ, ] shipping; boats, #7,608 [Add to Longdo]
[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, ] aboard, #9,117 [Add to Longdo]
[chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ, ] ships; vessels, #9,912 [Add to Longdo]
[yú chuán, ㄩˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] fishing boat, #10,131 [Add to Longdo]
[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] sailor; crew member, #11,732 [Add to Longdo]
[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] captain (of a boat); skipper, #13,047 [Add to Longdo]
[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, ] sailboat, #14,714 [Add to Longdo]
[chuán duì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet (of ships), #16,482 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふね, fune] (n) เรือ
[ふなぞこ, funazoko] (n) ก้นท้องเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふね, fune, fune , fune] (n) เรือ
荷証券[ふなにしょうけん, funanishouken] ใบตราส่งสินค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) [Add to Longdo]
に乗る[ふねにのる, funeninoru] (exp,v5r) to board a ship [Add to Longdo]
の腹[ふねのはら, funenohara] (n) belly of a boat [Add to Longdo]
を漕ぐ;舟を漕ぐ;をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off [Add to Longdo]
[せんい, sen'i] (n) ship's doctor [Add to Longdo]
[せんいん, sen'in] (n,adj-no) sailor; (P) [Add to Longdo]
員保険[せんいんほけん, sen'inhoken] (n) seamen's insurance [Add to Longdo]
員労働委員会[せんいんろうどういいんかい, sen'inroudouiinkai] (n) Labour Relations Commission for Seafarers [Add to Longdo]
引き網;曳き網;びき網;引網;曳網(io)[ふなびきあみ, funabikiami] (n) boat seine [Add to Longdo]
[せんえい, sen'ei] (n) signs of a ship [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナーで地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
There were two women on board.2人の女性が乗していた。
Three ships were given to him by the queen.3隻のが女王から彼に与えられた。
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の貨物が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
It's all the same to me whether you will go to sea or not.あなたが乗りになろうがなるまいが、私にとっては同じことだ。
Your shipment should be delivered within twenty four hours.あなたの荷は、24時間以内に運ばれるでしょう。
Did you ever travel abroad by ship?あなたはで海外旅行をしたことがありますか。
Do you travel by sea or by air?あなたはで旅行をしますか、飛行機でしますか。
Everybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.あの会社はみんなお偉いさんの肩書きばかりで、頭多くて進まずだ。
That ship goes abroad from this port.あのはこの港から外国に行きます。
How huge that airship is.あの飛行はなんて巨大なんだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふね, fune] Schiff [Add to Longdo]
[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]
[せんしつ, senshitsu] Kabine [Add to Longdo]
[ふなたび, funatabi] Schiffsreise, Seefahrt [Add to Longdo]
[せんとう, sentou] Schiffslaterne [Add to Longdo]
[せんぱく, senpaku] -Schiff [Add to Longdo]
酔い[ふなよい, funayoi] Seekrankheit [Add to Longdo]
[せんちょう, senchou] Kapitaen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top